Сургуулийн бүтэц

Японы эрх зүйн боловсрол, судалгааны төв

Nagoya University Research and Education Center for Japanese Law

Since 1998, Nagoya Unviversity`s Graduate School of Law has provided legal assistance to transitional countries in Asia that have been promoting economic and social reforms in their transition towards market economy. The legal system and legal education in these transitional countries is generally outdated and there tends to be a deficit in the human resources the practically implement the law. In response to this, the Nagoya University has established the

Center for Japanese Law at National University of Mongolia in september 7th of 2006.

Our five centers abroad

With the Heaquarters of the Reaserch and Education Centers for Japanese Law located in Nagoya Japan, five centers have been established at unversities overseas.

Tashkent State Institute of Law (Uzbekistan)

National University of Mongolia

Hanoi Law University

Royal University of Law and Economics (Cambodia)

Teaching Japanese law through the Japanese Language

Step 1 Japanese language Training

Japanese Law and Language education is provided in parallel with the regular couses at the host university.

These classes are conducted by Japanese language instructors dispatched fron Japan as well as lacally employed instructors.

Step 2       Introductory Japanese Law

The students then participate in undertake classes of Japanese Law in the Japanese language. Students take classes based on video lecturers by law professors in Japan and moderated by

in-country lecturers. Students also take schooling seminars a few times in each year, which aim at providing students with an overall understanding of the structure and characteristics of Japanese Law.

Furthermore, through the participation in the Summer Seminar held at Nagoya University, the students are given the opportunity to experience society first-hand.

Step 3  Study at Nagoya University`s Graduate School of Law

 

Нагояагийн Их сургуулийн Японы эрх зүйн боловсрол, судалгааны төв 2006 оны 9 сарын 7-нд байгуулагдсан. Анх 20 оюутан, нэг монгол, нэг япон багштай үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан тус төв нь өнөөдөр япон хэлний мэргэжлийн япон 2, эрх зүйн мэргэжлийн 1, үндсэн 2 монгол багш болоод 1 дүгээр ангиас 5 дугаар анги хүртэл 43 оюутантай хичээл сургалтаа явуулж байна.

 

Тус төв нь байгуулагдсанаасаа хойш 3 удаагийн төгсөгчидөө үдэж 8 оюутан Япон улсын Засгийн газрын тэтгэлгээр Нагояагийн Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн Магистрын ангид амжилттай суралцаж, бусад төгсөгчид Монгол улсдаа эзэмшсэн мэргэжлээрээ дотоод, гадаадын Хуулийн байгууллагад ажиллаж байна.