Багш нар

Содном Должин

Доктор, дэд профессор

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

306

7730-7730

sdoljin@num.edu.mn

Боловсрол

1994 онд                     МУИС-ийн  ХЗС-ийг эрх зүйч

1996 онд                     МУИС-ийн  ХЗС-сургуулийг  магистрантур

2011 онд                     БНСУ-ын Сүүншил ХЗС-сургуулийг  докторантур

Заадаг хичээл

  • Иргэний эрх зүй ерөнхий анги
  • Иргэний эрх зүй тусгай анги
  •  Хэрэглээ 1
  • Хэрэглээ 2
  • Харьцуулсан хувийн эрх зүй
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн эрх зүй
  • Арбитрын эрх зүй

Эрдмийн зэрэг, цол:   Доктор

Ажилласан байдал:

2002-2006 онд           ХЗҮТ-д ахлах судлаач

2008-2012 онд           БНСУ-ын Хууль Зүйн Судалгааны Төв

2013-оноос                 МУИС-ийн  ХЗС-ийн Хувийн эрх зүйн тэнхимд дэд профессор

Мэргэшсэн чиглэл:

 Хувийн эрх зүй, Арбитрын эрх зүй, Хөрөнгө Оруулалтын эрх зүй

Ажлын туршлага:

2002-2006                   Ахлах судлаач, National Legal Center, Mongolia

2007-2008                   Өмгөөлөгч, Сөүл, БНСУ “Apex” Олон улсын өмгөөллийн товчоо

2008-2010                   Судлаач, Сөүл, БНСУ “Хууль Зүйн Судалгааны Институт”

2011- 2011                  Ванговер, Канада Зочин судлаач,“Aзийн Судалгааны Төв”

2011-2012                   Судлаач, Хайделберг, ХБНГУ, Мах-Планк Институт”

2012-одоог хүртэл      Дэд профессор,

Судлаач Өмгөөлөгч, Арбитрч

Гадаад хэл:

 Англи, Солонгос, Орос

 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ
Өгүүлэл
2009 он
1) “Mongolian Foreign Investment Regulations”, KLRI, Asia Law Quarterly, Vol.1, №2, 2009
2) “A Study on Environmental Legislation of Mongolia”, KLRI, Asia Law Quarterly, Vol.1, №2, 2009
3) “The Constitutional Concepts of Human Rights in Mongolia”, KLRI, Asia Law Quarterly, Vol.1, №1, 2009
2013 он
4) “Foreign Investment Dispute Settlement under ICSID: A Mongolian Perspective”, KLRI, Journal of Law and Legislation, Vol.3, №2, 2013
5) “몽골의민법변화와과제” ,외국법제정보, 한국법제연구권,№1, 2013,
6) “몽골의부동산법변화와과제”, 외국법제정보, 한국법제연구권, №2,2013
7) “Монгол улс дахь Олон улсын Хөрөнгө Оруулалтын Маргааныг Шийдвэрлэх Төвийн эрх зүйн зохицуулалт” , МУИС ХЗС, Эрх зүй сэтгүүл, №3, 2013
2014 он
8) “Монгол улс дахь Арбитрын эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдаж буй асуудал”, МУИС ХЗС, Эрх зүй сэтгүүл, №1/27, 2014
9) “Key criminal issues of juvenile incarceration in Mongolia”, HUFS Global Law Review ,Center for International Legal Studies The Law Research, 2014,Vol 6, №3
10) “몰골의광물법객관”, 외국법제정보, 한국법제연구권,№2, 2014
11) “Өмчлөх эрх, хувийн өмч, иргэний нийгмийн хүчин зүйл болох ” Монгол дахь иргэний нийгмийн төлөвшлийн философи, улс төр, эрх зүйн асуудал, Шинжлэх ухаан академийн философи, социологи, эрхийн хүрээлэн, 2014
12) Гэрээний тухай шинэлэг ойлголт МУИС, ХЗС, Эрх зүй сэтгүүл, 2014, №4
2015 он
13) “Applicable Law Mechanism in ICSID”, Law Review, MNRI, №2, 2015
14) Foreign Investment Dispute Settlement under ICSID, МУИС, ХЗС, Эрх зүй
сэтгүүл, 2013,№4/26
15) “Key Criminal Justice Issues of Juvenile Incarceration in Mongolia ”,HUFS Global
Law Review Journal, Vol. 6, №1, 2015
16) “The Doctrine and Types of Jursidiction Immunity of State and its Property”, HUFS
Global Law Review , Journal, Vol. 7, №2, 2015
17) “Өмчлөх эрхийн хамгаалалт”, Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл, Шүүх эрх мэдэл
сэтгүүл, №1, 2015
18) “Гэрээслэлээр өвлөх эрх, түүний хууль тогтоомжийн практик хэрэглээ”,
Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл, Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, №3, 2015
19) “Холимог гэрээ, түүний хууль тогтоомжийн хэрэглээний аргачлалыг
төлөвшүүлэх”, Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл, Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, №3, 2015
20) “Үл хөдлөх хөрөнгийн дуудлагын худалдааны үнэлгээний эрх зүйн
зохицуулалт”, ХЗҮТ, Хууль Дээдлэх ёс, 2015
2016 он
21) “Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн
шинжилгээ /Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээ,
батлан даалтын гэрээний маргаан /”, Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл, Шүүх эрх мэдэл
сэтгүүл, 2016, № 2
22) “Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн
шинжилгээ, /Хийсвэрлэлийн зарчмын салшгүй ойлголт өмчийн хэлцлийн мөн
чанартай холбоотой маргаан, Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл, Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл,
2016, №3
23) Хувийн эрх зүйн дэх тулгамдсан зарим асуудал”, МУИС ,ХЗС 55 жил ойн хурлын
эмхтгэл, 2015, №1
24) “Дахин хөрөнгөжүүлэх түүний эдийн засгийн ач холбогдол”, МУИС, ХЗС,
ОУЭЗ-н ОУХ-ын эмхтгэл 2016, №1
25) Jurisdiction and Applicable Law in Foreign Investment Dispute Settlement of
Mongolia, HUFS Global Law Review Journal, Vol. 8, №1, 2016
Монограф
1) “Foreign Investment Dispute Settlement under ICSID: A Mongolian Perspective”,
KLRI, Journal of Law and Legislation, Vol.3, №2, 2013
Гарын авлага
1) “Арбитрын тайлбар толь “гарын авлага, USAID, 2014
2) “Процессийн эрх зүйн толь”, гарын авлага, Шинжлэх ухаан академийн
философи, социологи, эрхийн хүрээлэн, 2014
Хууль зүйн толь бичиг
1) “Англи-Солонгос-Монгол” хууль зүйн толь бичиг, Солонгосын хууль зүйн
судалгааны институт , 2011
2) “Англи-Солонгос-Монгол-Орос” хууль зүйн толь бичиг, Солонгосын хууль
зүйн судалгааны институт , 2012
Хамтын бүтээл
3) The Mongolian Government Organization and Legal System, KLRI, 2009
4) 한국과몽골만사소송법제, 한국법제연구원, 2009
5) 한국과몽골관련환영식초청포럼, 한국법제연구원, 2009
6) 한국투자법제해설과실무연구, 한국법제연구원, 2009
7) “Comparative study on consumer protection between Korea and Mongolia”, KLRI,
8) The Mongolian Government Organization and Legal System, KLRI, 2009
9) 한국과몽골만사소송법제, 한국법제연구원, 2009
10) 한국과몽골관련환영식초청포럼, 한국법제연구원, 2009
11) 한국투자법제해설과실무연구, 한국법제연구원, 2009
СУДАЛГААНЫ АЖИЛ:
2009-он
1) “Гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй”, солонгос хэл дээр, Солонгосын хууль
зүйн судалгааны институт , 2009
2) “Монгол улсын эрх зүйн тогтолцоо”англи хэл дээр, Солонгосын хууль зүйн
судалгааны институт , 2009
3) “Өмчлөх эрхийн нэр томьёоны судалгаа ” ЗГХЭГ ,2012,
4) “Гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй”, 2009, солонгос хэл дээр, Солонгосын
хууль зүйн судалгааны институт , 2009
5) “Монгол улсын эрх зүйн тогтолцоо”, 2009, англи хэл дээр, Солонгосын хууль
зүйн судалгааны институт , 2009
2011 он
6) Хууль зүйн толь англи-солонгос-монгол хэл дээр, Солонгосын хууль зүйн
судалгааны институт , 2011
7) Олон улсын хууль зүйн толь, Солонгосын хууль зүйн судалгааны институт , 2011
2012 он
8) Дампуурлын хуулийг боловсронгуй болгох, ХЗЯ, 2012
9) Арбитрын хуулийг боловсронгуй болгох
2013 он
10) Хэрэглэгчдийн эрх ашигийг хамгаалах” нь, англи хэл дээр, Солонгосын хууль
зүйн судалгааны институт , 2013
11) “Гэрээний эрх зүйн маргаан түүний хэм хэмжээний хэрэглээ”, МУИС, ХЗС,
2013-2017
2014 он
12) Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүтэц зохион байгуулалт, Солонгосын хууль зүйн
судлагааны институт, 2014
13) Монгол улс дахь нийгмийн төлөвшлийн философи, улс төр, эрх зүйн асуудал,
Философи, социологи, эрхийн хүрээлэн, 2014
14) Иргэний эрх зүйн ерөнхий ангийн тайлбар, МУИС-ийн ХЗС, 2014
15) Өмчийн эрх зүйн маргааны шүүхийн шийдвэрүүдэд анализ хийх, 2014
2015 он
16) “Салбар хоорондын хэм хэмжээний зөрчилдөөн”, МУИС, ХЗС ,2015-2016
17) Өв залгамжлалын эрх зүй, ХЗҮТ , 2015
18) Кибер гэмт хэргийн харьцуулсан судлал, Солонгосын хууль зүйн судлагааны
институт, 2015-2016
2016 он
19) Арбитрын эрх зүй, МУИС-ийн ХЗС, 2017