Эрдэм шинжилгээ

2016-2017 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд МУИС-ийн ХЗС-иас санхүүжүүлсэн эрдэм шинжилгээний дотоод төсөл

Судалгааны сэдвийн нэр Судлаачийн нэр, баг Төсөв Дуусах хугацаа Хүлээгдэж буй үр дүн
1 Татварын эрх зүйн (Татварын ерөнхий хууль ба захиргааны ерөнхий хууль) Др., дэд проф. П.Одгэрэл 5,000,000 2017.03.01 Сурах бичиг хэвлүүлэх
2 Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүйн судалгаа Др., дэд проф. Ж.Эрхэсхулан 5,000,000    
3 Монгол Улсын захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги хичээлийн иж бүрэн гарын авлага

Др., дэд проф. П.Одгэрэл, дад багш. Т.Мөнх-Эрдэнэ,

ХСИС-ийн дэд проф. др., Н.Мөнхзул, ХСИС-ийн ахлах багш Д.Дэлгэрзаяа

3,000,000 2017.02.02-аас 6 сарын хугацаанд Иж бүрэн гарын авлага хэвлүүлэх
4 Эрүүгийн хэрэг ба ял шийтгэл /хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг/ Др., дэд проф. Б.Амарбаясгалан, ахлах багш М.Мөнхбат, багш Х.Болормаа 5,000,000 2017.05.01-2018.05.30 Гарын авлага хэвлүүлэх, тайлан бичих
5 Хөдөлмөрийн маргаан: (Онол, хууль, практик) Нэг сэдэвт бүтээл хэвлүүлэх Дэд профессор, д-р С.Болормаа 3,000,000   Тайлан бичих, нэг сэдэвт бүтээл хэвлүүлэх
6 “Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй” сурах бичиг Ахлах багш А.Дугармаа 3,000,000 2017.05.01-2017.09.01 Сурах бичиг хэвлүүлэх
7 Проф. Жан Клабберсийн бүтээл “Олон улсын эрх зүй” (2013) номыг Монгол хэл рүү орчуулан хэвлүүлэх Ахлах багш Д.Энхзул, “Нийгэм эрх зүйн хөгжлийн нийгэмлэг” НҮТББ 3,000,000 2015.12-2017.09.22 Ном хэвлэгдэнэ.
8 Олон улсын хувийн эрх зүйн харьцуулсан судалгаа /Гадаад улсын хууль тогтоомжийг монгол хэлнээ орчуулах/ Ахлах багш Э.Байгал 3,000,000 2017.06.01-2018.09.01 Орчуулгын эмхэтгэл хэвлүүлэх, 50 ширхэгийг МУИС-ийн ХЗС-ын номын санд үнэ төлбөргүй хүлээлгэн өгөх
9 Олон улсын нийтийн эрх зүйн бодлогын хураамж Ахлах багш М.Уянга, ШУС-ийн ахлах багш Д.Сарантуяа 2,000,000 2017.09.01- Бодлогын хураамж хэвлүүлэх, нэр томьёоны тайлбарыг бодлогын хураамжид хавсаргана. Номын санд хүлээлгэн өгөх.
10 Гадаад орны хувийн эрх зүйн хууль тогтоомжийг хөрвүүлэх нь Багш Б.Буянхишиг 5,000,000 2017.04.13-2017.12.01 ХБНГУ-ын Худалдааны эрх зүйн хууль тогтоомжийн орчуулга хэвлүүлэх
11 Сургалтын эрүүгийн хууль ба Эрүүгийн эрх зүйн схем Багш. Т.Золбоо 1,500,000 2017.06.01-2017.06.15 Ном болж хэвлэгдэнэ.
12 Монголын эрх зүйн түүх Б.Батбаяр 2,000,000 2017.06.01-2017.12.31 “Монголын эрх зүйн түүх” сургалтын хэрэглэгдэхүүн хэвлүүлэх