Сургуулийн бүтэц

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Эрдмийн зөвлөл

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ нь эрдэм шинжилгээ, сургалтын ажлын чиглэлийг тогтоож, түүний онол, арга зүйн түвшин, ач холбогдол, үр дүнг хэлэлцэж санал, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий профессоруудын төлөөллөөс бүрдсэн өөрийн удирдлагын байгууллага юм.

Бүрэлдэхүүн сургуулийн Эрдмийн зөвлөл дараах чиг үүрэгтэй:


МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Эрдмийн зөвлөлийн дарга:

Эрдмийн зөвлөлийн дарга, доктор (Ph.D), проф. Ж.Эрдэнэбулган

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:

 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, доктор (Ph.D), проф. Д.Баярсайхан

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, доктор (Ph.D), проф. Х.Сэлэнгэ 

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, доктор (Dr.Jur), проф. Б.Тэмүүлэн

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, доктор (Ph.D), проф.  А.Эрдэнэцогт

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, доктор (Ph.D), проф. В.Оюумаа