Эрдэм шинжилгээ

Эрдэм шинжилгээний дотоод төслийн үр дүн

2016-2017  ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД МУИС-ИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛИАС САНХҮҮЖҮҮЛСЭН ДОТООД ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН

Төслийн нэр: "ТАТВАРЫН ЭРХ ЗҮЙН ЕРӨНХИЙ АНГИ /Захиргааны ерөнхий хууль ба Татварын ерөнхий хууль/" нэг сэдэвт бүтээл, 2017 он

Төсөл хэрэгжүүлэгч: Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн дэд профессор, Хууль зүйн ухааны доктор П.Одгэрэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017  ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД МУИС-ИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛИАС САНХҮҮЖҮҮЛСЭН ДОТООД ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН

 

Төслийн нэр: "ХБНГУ-ын Иргэний хууль (Кодификацийн бүрэн эх) орчуулгыг нэгтгэсэн анхны хэвлэл, 2017 он

Төсөл хэрэгжүүлэгч: Хувийн эрх зүйн тэнхмийн багш Б.Буянхишиг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016  ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД МУИС-ИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛИАС САНХҮҮЖҮҮЛСЭН ДОТООД ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН

Төслийн баг: Зөвлөх профессор, академич С.Нарангэрэл, доктор (Ph.D), профессор Ж.Эрдэнэбулган, доктор (Ph.D), дэд профессор Б.Амарбаясгалан, багш С.Амартүвшин, дадлагажигч багш Т.Золбоо

 

 

 

 

 

 

2015-2016  ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД МУИС-ИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛИАС САНХҮҮЖҮҮЛСЭН ДОТООД ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН

 

Төслийн нэр: Гадаад орны хувийн эрх зүйн хууль тогтоомжийг хөрвүүлэх нь   

Төсөл хэрэгжүүлэгч: Хувийн эрх зүйн тэнхмийн багш Б.Буянхишиг

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016  ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД МУИС-ИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛИАС САНХҮҮЖҮҮЛСЭН ДОТООД ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН

 

Төслийн нэр: Япон улсын Иргэний хуулийн судалгаа, орчуулга I

Төсөл хэрэгжүүлэгч: Хувийн эрх зүйн тэнхмийн ахлах багш Б.Урангоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016  ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД МУИС-ИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛИАС САНХҮҮЖҮҮЛСЭН ДОТООД ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН

 

Төслийн нэр: "Эрүүгийн эрх зүй: гэмт хэргийн бүтээц" гарын авлага

Төсөл хэрэгжүүлэгч: Нийтийн эрх зүйн тэнхмийн дадлагажигч багш Т.Золбоо

 

 

 

 

 

 

Төслийн нэр: "Нийтийн эрх зүй дэх тулгамдсан асуудал" 

Төсөл хэрэгжүүлэгч: Нийтийн эрх зүйн тэнхмийн багш Д.Батболд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016  ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД МУИС-ИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛИАС САНХҮҮЖҮҮЛСЭН ДОТООД ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН

 

Төслийн нэр: "Эрх зүйн философийн онол, арга зүйн асуудал" монографи

Төсөл хэрэгжүүлэгч: Нийтийн эрх зүйн тэнхмийн профессор, доктор (Ph.D) Х.Сэлэнгэ