Багш нар

Батболд Амарсанаа

Захирал, доктор (LL.D)., профессор
Заадаг хичээл
 • Үндэстэн дамнасан компанийн эрх зүй
 • Харьцуулсан бизнесийн болон эдийн засгийн эрх зүй
 • Бизнесийн байгууллага: эрх зүйн харьцуулалт
 • Компанийн засаглал: Эрх зүйн асуудал
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Харьцуулсан компанийн эрх зүй
 • Олон улсын бизнесийн эрх зүй
 • Харьцуулсан эрх зүй

Мягмар Уянга

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор (Ph.D.), дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Олон улсын нийтийн эрх зүй 
 • Олон улсын хувийн эрх зүй
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Олон улсын худалдааны эрх зүй
 • Олон улсын худалдааны гэрээний эрх зүй
 • Олон улсын эдийн засгийн эрх зүй
 • Олон улсын нийтийн эрх зүй
 • Олон улсын бизнесийн эрх зүй
 • Хүний эрх ба олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй
 • Олон улсын бизнесийн гэрээ байгуулах практик
 • Хууль зүйн англи хэл III

Жамбаачүлтэм Эрхэсхулан

Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D)., дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Эрүүгийн процессын эрх зүй
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Нотлох баримт, нотолгооны онол практик
 • ЭБША-н дахь нотолгооны онол, арга зүй
 • Хууль зүйн /үйлдвэрлэлийн/ дадлага
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ

Бямбажав Улаанбаатар

Хувийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D.), дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Иргэний эрх зүй /Ерөнхий, тусгай анги/
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ 1, 2, 3
 • Гэм хор учруулснаас үүсэх үүргийн эрх зүй
 • Өв залгамжлалын эрх зүй

Солоон Болормаа

Практик сургалтын төвийн эрхлэгч, доктор (Ph.D)., дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Хөдөлмөрийн эрх зүй

 • Хөдөлмөрийн эрх зүй дэх гэрээ хэлэлцээр, түүний зохицуулалт

 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй

 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I

 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II

 • Шүүхийн бус аргаар маргаан хянан шийдвэрлэх эрх зүй


Содовсүрэн Нарангэрэл

Академич, Зөвлөх профессор
Заадаг хичээл
 • Эрүүгийн эрх зүйн харьцуулсан судлалын орчин үеийн үндсэн асуудал

Хаянхярваа Сэлэнгэ

Доктор (Ph.D)., Зөвлөх профессор
Заадаг хичээл
 • Ромын эрх зүй
 • Эрх зүйн философи
 • Нийтийн болон хувийн эрх зүйн философи: онол, арга зүйн асуудал
 • Эрх зүйн философийн орчин үеийн онолууд
 • Эрх зүйн үнэт зүйл: онол - арга зүйн асуудал
 • Хууль зүйн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй

Должин Баярсайхан

Профессор, доктор (Ph.D)
Заадаг хичээл
 • Албан тушаалын гэмт хэрэг: онол, практик
 • Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол
 • Монгол улсын Эрүүгийн процессын эрх зүй
 • Өмчийн гэмт хэрэг: онол, практик
 • Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй
 • ЭБША дахь хүний эрхийг хангах асуудал
 • ЭБША-н дахь нотолгооны онол, арга зүй
 • Эрүүгийн процессийн эрх зүйн хөгжлийн тулгамдсан асууда
 • Эрүүгийн эрх зүйн харьцуулсан судлалын орчин үеийн үндсэн асуудал
 • Эрүүгийн эрх зүйн хөгжлийн орчин үеийн асуудлууд
 • Эрүүгийн эрх зүйн эх сурвалж судлал
 • МУ-ын эрүүгийн хуулийн уламжлал, шинэчлэл
 • ЭБША-н дахь нотолгооны онол, арга зүй
 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь өмгөөлөл
 • Гадаад орнуудын эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа: харьцуулсан судлал
 • Эрүүгийн ялын харьцуулсан судлал
 • Нотолгооны онол, арга зүй (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа )
 • Эрх зүйн онол, арга зүй

Авирмэд Дугармаа

Зөвлөх ахлах багш
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Иргэний процессын эрх зүй
 • Гэр бүлийн эрх зүй
 • Иргэний процессын эрх зүй дэх нотолгооны онол, арга зүй
 • Иргэний хэргийн шийдвэр гүйцэтгэлийн эрх зүй

Адилбиш Эрдэнэцогт

Доктор (Ph.D)., Профессор
Заадаг хичээл
 1. Монгол Улсын Захиргааны процессын эрх зүй
 2. Нутгийн удирдлагын эрх зүй
 3. Харьцуулсан захиргааны эрх зүй
 4. Захиргааны процессын эрх зүй /харьцуулсан судалгаа/

Дашбалбар Гангабаатар

Доктор (LL.D)., Профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын төрийн /Үндсэн хуулийн/ эрх зүй
 • Монгол улсын Үндсэн хуулийн процессын эрх зүй
 • Үндсэн хуулийн процессийн эрх зүйн орчин үеийн асуудал
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Нийтийн эрх зүйн хөгжлийн орчин үеийн асуудлууд
 • Харьцуулсан нийтийн эрх зүй
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Хууль зүйн анализ, судалгаа, бичлэг

Одонхүү Мөнхсайхан

Доктор (LL.D)., Профессор
Заадаг хичээл
 • Хууль зүйн мэргэжлийн ёс зүй
 • Эрх зүйн болон улс төрийн онол
 • Хүний эрх (Ерөнхий суурь)
 • Хууль зүйн анализ, судалгаа, бичлэг
 • Эрх зүйн хэм хэмжээ үр нөлөөг судлах арга зүй
 • Улс төр, эрх зүйн онол
 • Үндсэн эрх, түүнийг хамгаалах механизм
 • Хүний эрх (ахисан түвшин)
 • Шударга ёсны онол
 • Эрх зүй судлал, онол, философи
 • Сонгуулийн эрх зүй
 • Үндсэн хуулийн хяналтын харьцуулсан судалгаа
 • Үндсэн хууль тайлбарлах арга
 • Хууль зүйн техник

 

 


Дашдэлэг Бадам

Доктор (Ph.D)., Дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй /тусгай анги/
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Ял судлалын үндсэн асуудал
 • Ял эдлүүлэх эрх зүйн орчин үеийн асуудал
 • Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол
 • тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Эрүүгийн ялын харьцуулсан судлал
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ

Батаа Тэмүүлэн

Доктор (Dr.Jur)., Дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Иргэний эрх зүйн хөгжлийн орчин үеийн асуудлууд
 • Эдийн засгийн хувийн эрх зүй
 • Амины эрхийн эрх зүйн зохицуулалтын үндсэн асуудал
 • Гэрээний төсөл боловсруулах аргачлал, гэрээ байгуулах арга, тактик
 • Хувийн эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх онол, арга зүй
 • Эдийн бус баялгийн эрх зүй дэх лицензийн гүйцэтгэх чиг үүрэг, ач холбогдол
 • Гэрээний төсөл боловсруулах, хэлэлцээр хийх аргачлал
 • Иргэний эрх зүйн хэм хэмжээний хэрэглээний анализ

Түмэнжаргал Мэндсайхан

Доктор (Ph.D)., Дэд профессор
Заадаг хичээл

Цэвээнсүрэн Давхарбаяр

Доктор (Ph.D.) Дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Иргэний эрх зүй
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I, II, III
 • Эдийн баялгийн эрх зүй
 • Өв залгамжлалын эрх зүй
 • Гэрээний эрх зүй

Энх-Амгалан Байгал

Доктор (Ph.D.), Дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Олон улсын хувийн эрх зүй
 • Олон улсын хувийн эрх зүйн гэрээний хэрэглээ
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Олон улсын бизнесийн эрх зүй
 • Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй
 • Олон улсын худалдааны эрх зүй
 • Олон улсын гэр бүл, өв залгамжлалын эрх зүй

Бат-Эрдэнэ Буянхишиг

Доктор (Ph.D.), Ахлах багш
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Гэрээний эрх зүй
 • Үнэт цаасны эрх зүй

Доржсүрэн Батболд

Доктор (Ph.D), Ахлах багш
Заадаг хичээл
 • Захиргааны хариуцлага
 • Монгол улсын Захиргааны эрх зүй /тусгай анги/
 • Нийгмийн хамгааллын эрх зүй
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Эрх зүйн үндэс
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Монгол улсын Захиргааны эрх зүй /тусгай анги/

Заадаг хичээл
 • Экологийн эрх зүй
 • Монгол улсын газрын ба байгаль орчныг хамгаалах эрх зүй
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Хүний эрх (Ерөнхий суурь)

Заадаг хичээл
 • Олон улсын нийтийн эрх зүйн гэрээний хэрэглээ
 • Олон улсын нийтийн эрх зүй
 • Олон улсын шүүхийн практик
 • Олон улсын гэрээний эрх зүй
 • Олон улсын эрх зүй
 • Дипломат алба ба ёс горим

Заадаг хичээл
 • Иргэний эрх зүй ерөнхий анги
 • Иргэний эрх зүй тусгай анги
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Дампуурлын эрх зүй
 • Гэрээний эрх зүй
 • Өмчийн эрх зүй

Болдбаатар Тамир

Доктор (Ph.D.), Ахлах багш
Заадаг хичээл
 • Олон улсын хувийн эрх зүй
 • Олон улсын худалдааны эрх зүй
 • Хууль зүйн англи хэл I
 • Эрх зүйн үндэс (Ерөнхий суурь)
 • Хүний эрх (Ерөнхий суурь)
 • Хууль зүйн англи хэл II

Баахүү Баяр

Ахлах багш
Заадаг хичээл
 • Криминалистик
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ

Заадаг хичээл
 • Япон хэл II - 1
 • Япон хэл III -1

Ганхуяг Давааням

Доктор (LL.D), Ахлах багш
Заадаг хичээл
 • Арилжааны эрх зүй
 • Арилжааны эрх зүйн хэрэглээ
 • Компанийн эрх зүй
 • Компанийн санхүүгийн эрх зүй
 • Үнэт цаасны зах зээлийн эрх зүй

Заадаг хичээл
 • Монголын эрх зүйн түүх
 • Эрх зүйн үндэс (Ерөнхий суурь)

Заадаг хичээл
 • Криминологи
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй (ерөнхий анги)
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Эрх зүйн үндэс (Ерөнхий суурь)
 • Криминологи
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй /тусгай анги/
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Ял эдлүүлэх эрх зүй
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ II

Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Захиргааны процессын эрх зүй
 • Монгол улсын Захиргааны эрх зүй /тусгай анги/
 • Нутгийн удирдлагын эрх зүй

 


Заадаг хичээл
 • Эрх зүйн үндэс
 • Эрх зүйн онол, арга зүй
 • Үндсэн хуулийн эрх зүй
 • Хуульчийн мэргэжлийн ёс зүй

Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй /тусгай анги/
 • Хууль зүйн сэтгэл судлал
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Ял эдлүүлэх эрх зүй
 • Хууль зүйн сэтгэл судлал
 • Эрх зүйн үндэс (Ерөнхий суурь)
 • Хүний эрх (Ерөнхий суурь)

Заадаг хичээл
 • Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Компанийн засаглал, эрх зүйн асуудал
 • Харьцуулсан компанийн эрх зүй
 • Банкны эрх зүй
 • Үнэт цаасны эрх зүй
 • Хүний эрх

Заадаг хичээл
 • Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй
 • Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн эрх зүй
 • Иргэний процессын эрх зүйн нотолгооны онол, арга зүй
 • Хүний эрх
 • Гэм хорын эрх зүй

Заадаг хичээл
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/

  Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/

  Гэм хорын эрх зүй

  Эдийн баялгийн эрх зүй

  Арилжааны эрх зүй

  Арилжааны хэлцлийн эрх зүй

  Харьцуулсан эрх зүй

  Бизнесийн эрх зүй


Заадаг хичээл
 • Олон улсын хувийн эрх зүй
 • Олон улсын худалдааны гэрээний эрх зүй
 • Олон улсын эдийн засгийн эрх зүй
 • Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Хөдөлмөрийн эрх зүй
 • Харьцуулсан эрх зүй
 • Хүний эрх (ерөнхий суурь)

Заадаг хичээл
 • Санхүүгийн эрх зүй
 • Татварын эрх зүй
 • Үнэт цаасны эрх зүй

Заадаг хичээл
 • Арилжааны эрх зүй
 • Арилжааны хэлцлийн эрх зүй
 • Арилжааны эрх зүйн хэрэглээ
 • Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Үнэт цаасны эрх зүй
 • Хүний эрх

Заадаг хичээл
 • Хүний эрх ерөнхий суурь
 • Иргэний эрх зүй /Ерөнхий анги/
 • Иргэний эрх зүй /Тусгай анги/
 • Гэм хорын эрх зүй

Заадаг хичээл
 • Хууль зүйн клиник \Захиргааны эрх зүй\
 • Монгол Улсын Захиргааны эрх зүй \ерөнхий анги\

Жүгнээ Амарсанаа

Академич, Гэрээт профессор
Заадаг хичээл
 • Хүний эрхийн олон улсын эрх зүйн тулгамдсан асуудал
 • Хүний эрхийн олон улсын эрх зүй

Нанзаддорж Лүндэндорж

Доктор (Sc.D)., Гэрээт профессор
Заадаг хичээл
 • Нийтлэг эрх зүйн (Common Law) соёлын Ази дахь нутагшилт
 • Төрийн чиг үүргийн хөгжил, хувьсал
 • Төрийн эрх мэдлийг хязгаарлах механизм
 • Үндсэн хуулийн эдийн засаг
 • Харьцуулсан эрх зүйн орчин үеийн асуудлууд
 • Эрх зүй ба хөгжил
 • Эрх зүйд захирагдах ёс (Rule of Law), орчин үеийн асуудал
 • Эрх зүйт ёсны агуулгын (Substantive) болон хэлбэрийн (Procedural) шаардлага
 • Нийтийн сонголтын онол (Theory of Public choice)
 • Төрийн онол
 • Төрийн чиг үүргийн хөгжил, хувьсал
 • Төрийн эрх мэдлийг хязгаарлах механизм
 • Хууль зүйн техник
 • Эрх зүйн болон улс төрийн онол
 • Эрх зүйт ёсны агуулгын (Substantive) болон хэлбэрийн (Procedural) шаардлага
 • Төрийн эрх мэдэл хуваарилалтын орчин үеийн асуудал
 • Хууль зүйн техник
 • Эрх зүйн болон улс төрийн онол
 • Эрх зүйн ерөнхий онолын орчин үеийн асуудлууд
 • Үндсэн хуулийн эдийн засаг
 • Хууль зүйн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй

Цэрэнбалтав Сарантуяа

Доктор (Sc.D)., Гэрээт профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын үндсэн хуулийн процессын эрх зүй
 • Үндсэн хуулийн процессийн эрх зүйн орчин үеийн асуудал

Шарын Цогтоо

Доктор (Ph.D)., Зөвлөх профессор
Заадаг хичээл
 • Захиргааны эрх зүйн ерөнхий, тусгай анги /Их дээд, эчнээ анги/;
 • Нийтийн алба: эрх зүйн асуудал /доктор, магистрын анги/;
 • Гадаад орнуудын Үндсэн хуулийн эрх зүй
 • Монгол Улсын Захиргааны эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Гаалийн эрх зүй /сонгон/

Дамдинсүрэн Солонго

Доктор (Ph.D)., Гэрээт профессор
Заадаг хичээл
 • Нийтийн эрх зүйн хөгжлийн орчин үеийн асуудлууд
 • Үндсэн хуулийн эрх зүйн зохицуулалтын чиг хандлага
 • Монгол Улсын Үндсэн хууль дахь төрийн эрх мэдэл хуваарилалтын асуудал
 • Сонгуулын эрх зүйн хөгжил: онол, практикийн асуудал
 • Харьцуулсан нийтийн эрх зүй
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Монгол улсын төрийн /Үндсэн хуулийн/ эрх зүй
 • Хүний эрхийн хэрэгжилт ба сайн засаглал
 • Үндсэн хуулийн эрх зүйн зохицуулалтын хэрэгжилт, шинжилгээ
 • Хүний эрхийг хамгаалах институт ба сайн засаглал

Жуужаа Эрдэнэбулган

Доктор (Ph.D)., Гэрээт пофессор
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй  /Ерөнхий анги/
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй  /Тусгай анги/
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Гэмт хэргийн зүйлчлэл: онол, практик

Володя Оюумаа

Доктор (Ph.D)., Гэрээт дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Олон улсын нийтийн эрх зүй
 • Олон улсын эрх зүй
 • Олон улсын эрх зүйн орчин үеийн асуудлууд
 • Орчин үеийн олон улсын гэрээний эрх зүй
 • ОУ-ын зохиогчийн эрх зүй: онол, практик
 • ОУ-ын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба ОУЭЗ
 • ОУЭЗ-н туслалцаа, хамтын ажиллагаа
 • Санхүүгийн эрх зүй
 • Хүний эрхийн олон улсын эрх зүйн тулгамдсан асуудал
 • Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн тулгамдсан асуудал
 • ОУ-н арилжааны арбитрын практик
 • ОУ-н татварын эрх зүй
 • ОУ-ын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба ОУЭЗ
 • Харьцуулсан бизнесийн болон эдийн засгийн эрх зүй
 • Хүрээлэн буй орчны ОУЭЗ - н хамгаалалт
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Олон улсын нийтийн эрх зүйн зохицуулалтын хөгжлийн хандлага
 • Олон улсын эрх зүй (ахисан түвшин)
 • Олон улсын нийтийн эрх зүй (ахисан түвшин)
 • Санхүү, татварын эрх зүй

Батсүх Баярсайхан

Доктор (Ph.D)., гэрээт дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Монголын эрх зүйн түүх
 • Эрх зүйн ерөнхий онолын орчин үеийн асуудлууд
 • Монголын иргэний хууль цаазын сурвалж судлал

Чадраабал Өнөрбаяр

Доктор, дэд профессор
Заадаг хичээл

Болд Амарбаясгалан

Доктор (Ph.D)., Гэрээт дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Эрүүгийн процессын эрх зүй
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй /ерөнхий анги/

Алтангэрэл Бямбажаргал

Доктор (S.J.D)., гэрээт дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Үндсэн хуулийн процессын эрх зүй
 • Монгол улсын Үндсэн хуулийн процессын эрх зүй
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Монгол Улсын Үндсэн хуулийн эрх зүй
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Үндсэн хуулийн эрх зүйн зохицуулалтын хэрэгжилт, шинжилгээ
 • Харьцуулсан эрх зүй

 


Содном Должин

Доктор (Ph.D)., Гэрээт дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Гэрээний эрх зүй
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Иргэний эрх зүйн хэм хэмжээний хэрэглээний анализ
 • Харьцууулсан иргэний эрх зүй
 • Гэр бүлийн эрх зүй
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн эрх зүй
 • Арбитрын эрх зүй
 • Олон улсын арбитрын эрх зүй
 • Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй
 • Олон улсын худалдааны эрх зүй

Хүрэлбаатар Эрдэм-Ундрах

Доктор (Dr.Jur.), Гэрээт дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй /Тусгай анги/
 • Криминологи
 • Гэмт хэргийн зүйлчлэл /магистрын анги/
 • МУ-ын Эрүүгийн хуулийн уламжлал, шинэчлэл /магистрын анги/

Дамбадаржаа Янжинхорлоо

Доктор (Ph.D)., гэрээт дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Гэрээний эрх зүй
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ III