Багш нар

Жуужаа Эрдэнэбулган

Захирал, доктор (Ph.D)., профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй  /Ерөнхий анги/
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй  /Тусгай анги/
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Гэмт хэргийн зүйлчлэл: онол, практик

Алтангэрэл Бямбажаргал

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор (S.J.D)., дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Үндсэн хуулийн процессын эрх зүй
 • Монгол улсын Үндсэн хуулийн процессын эрх зүй
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Монгол Улсын Үндсэн хуулийн эрх зүй
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Үндсэн хуулийн эрх зүйн зохицуулалтын хэрэгжилт, шинжилгээ
 • Харьцуулсан эрх зүй

 


Должин Баярсайхан

Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D)., профессор
Заадаг хичээл
 • Албан тушаалын гэмт хэрэг: онол, практик
 • Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол
 • Монгол улсын Эрүүгийн процессын эрх зүй
 • Өмчийн гэмт хэрэг: онол, практик
 • Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй
 • ЭБША дахь хүний эрхийг хангах асуудал
 • ЭБША-н дахь нотолгооны онол, арга зүй
 • Эрүүгийн процессийн эрх зүйн хөгжлийн тулгамдсан асууда
 • Эрүүгийн эрх зүйн харьцуулсан судлалын орчин үеийн үндсэн асуудал
 • Эрүүгийн эрх зүйн хөгжлийн орчин үеийн асуудлууд
 • Эрүүгийн эрх зүйн эх сурвалж судлал
 • МУ-ын эрүүгийн хуулийн уламжлал, шинэчлэл
 • ЭБША-н дахь нотолгооны онол, арга зүй
 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь өмгөөлөл
 • Гадаад орнуудын эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа: харьцуулсан судлал
 • Эрүүгийн ялын харьцуулсан судлал
 • Нотолгооны онол, арга зүй (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа )
 • Эрх зүйн онол, арга зүй

Батболд Амарсанаа

Хувийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (LL.D)., профессор
Заадаг хичээл
 • Үндэстэн дамнасан компанийн эрх зүй
 • Харьцуулсан бизнесийн болон эдийн засгийн эрх зүй
 • Бизнесийн байгууллага: эрх зүйн харьцуулалт
 • Компанийн засаглал: Эрх зүйн асуудал
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Харьцуулсан компанийн эрх зүй
 • Олон улсын бизнесийн эрх зүй
 • Харьцуулсан эрх зүй

Жамбаачүлтэм Эрхэсхулан

Практик сургалтын төвийн эрхлэгч, доктор (Ph.D)., дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Эрүүгийн процессын эрх зүй
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Нотлох баримт, нотолгооны онол практик
 • ЭБША-н дахь нотолгооны онол, арга зүй
 • Хууль зүйн /үйлдвэрлэлийн/ дадлага
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ

Содовсүрэн Нарангэрэл

Академич, Зөвлөх профессор
Заадаг хичээл
 • Эрүүгийн эрх зүйн харьцуулсан судлалын орчин үеийн үндсэн асуудал

Хаянхярваа Сэлэнгэ

Доктор (Ph.D)., Зөвлөх профессор
Заадаг хичээл
 • Ромын эрх зүй
 • Эрх зүйн философи
 • Нийтийн болон хувийн эрх зүйн философи: онол, арга зүйн асуудал
 • Эрх зүйн философийн орчин үеийн онолууд
 • Эрх зүйн үнэт зүйл: онол - арга зүйн асуудал
 • Хууль зүйн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй

Дашбалбар Гангабаатар

Доктор (LL.D)., Профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын төрийн /Үндсэн хуулийн/ эрх зүй
 • Монгол улсын Үндсэн хуулийн процессын эрх зүй
 • Үндсэн хуулийн процессийн эрх зүйн орчин үеийн асуудал
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Нийтийн эрх зүйн хөгжлийн орчин үеийн асуудлууд
 • Харьцуулсан нийтийн эрх зүй
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Хууль зүйн анализ, судалгаа, бичлэг

Одонхүү Мөнхсайхан

Доктор (LL.D)., Профессор
Заадаг хичээл
 • Хууль зүйн мэргэжлийн ёс зүй
 • Эрх зүйн болон улс төрийн онол
 • Хүний эрх (Ерөнхий суурь)
 • Хууль зүйн анализ, судалгаа, бичлэг
 • Эрх зүйн хэм хэмжээ үр нөлөөг судлах арга зүй
 • Улс төр, эрх зүйн онол
 • Үндсэн эрх, түүнийг хамгаалах механизм
 • Хүний эрх (ахисан түвшин)
 • Шударга ёсны онол
 • Эрх зүй судлал, онол, философи
 • Сонгуулийн эрх зүй
 • Үндсэн хуулийн хяналтын харьцуулсан судалгаа
 • Үндсэн хууль тайлбарлах арга
 • Хууль зүйн техник

 

 


Дашдэлэг Бадам

Доктор (Ph.D)., Дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй /тусгай анги/
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Ял судлалын үндсэн асуудал
 • Ял эдлүүлэх эрх зүйн орчин үеийн асуудал
 • Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол
 • тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Эрүүгийн ялын харьцуулсан судлал
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ

Мягмар Уянга

Доктор (Ph.D.), Дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Олон улсын нийтийн эрх зүй 
 • Олон улсын хувийн эрх зүй
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Олон улсын худалдааны эрх зүй
 • Олон улсын худалдааны гэрээний эрх зүй
 • Олон улсын эдийн засгийн эрх зүй
 • Олон улсын нийтийн эрх зүй
 • Олон улсын бизнесийн эрх зүй
 • Хүний эрх ба олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй
 • Олон улсын бизнесийн гэрээ байгуулах практик
 • Хууль зүйн англи хэл III

Адилбиш Эрдэнэцогт

Доктор (Ph.D)., Дэд профессор
Заадаг хичээл

Энх-Амгалан Байгал

Доктор (Ph.D.), Дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Олон улсын хувийн эрх зүй
 • Олон улсын хувийн эрх зүйн гэрээний хэрэглээ
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Олон улсын бизнесийн эрх зүй
 • Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй
 • Олон улсын худалдааны эрх зүй
 • Олон улсын гэр бүл, өв залгамжлалын эрх зүй

Солоон Болормаа

Доктор (Ph.D)., дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Хөдөлмөрийн эрх зүй
 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан болон хамтын маргаан

Түмэнжаргал Мэндсайхан

Доктор (Ph.D)., Дэд профессор
Заадаг хичээл

Батаа Тэмүүлэн

Доктор (Dr.Jur)., Дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Иргэний эрх зүйн хөгжлийн орчин үеийн асуудлууд
 • Эдийн засгийн хувийн эрх зүй
 • Амины эрхийн эрх зүйн зохицуулалтын үндсэн асуудал
 • Гэрээний төсөл боловсруулах аргачлал, гэрээ байгуулах арга, тактик
 • Хувийн эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх онол, арга зүй
 • Эдийн бус баялгийн эрх зүй дэх лицензийн гүйцэтгэх чиг үүрэг, ач холбогдол
 • Гэрээний төсөл боловсруулах, хэлэлцээр хийх аргачлал
 • Иргэний эрх зүйн хэм хэмжээний хэрэглээний анализ

Бямбажав Улаанбаатар

Доктор (Ph.D.), Дэд профессор
Заадаг хичээл

Содном Должин

Доктор (Ph.D)., Дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Гэрээний эрх зүй
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Иргэний эрх зүйн хэм хэмжээний хэрэглээний анализ
 • Харьцууулсан иргэний эрх зүй
 • Гэр бүлийн эрх зүй
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн эрх зүй
 • Арбитрын эрх зүй
 • Олон улсын арбитрын эрх зүй
 • Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй
 • Олон улсын худалдааны эрх зүй

Дамбадаржаа Янжинхорлоо

Доктор (Ph.D)., дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Гэрээний эрх зүй
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ III

Цэвээнсүрэн Давхарбаяр

Доктор (Ph.D.) Дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Иргэний эрх зүй
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I, II, III
 • Эдийн баялгийн эрх зүй
 • Өв залгамжлалын эрх зүй
 • Гэрээний эрх зүй

Хүрэлбаатар Эрдэм-Ундрах

Доктор (Dr.Jur.), Дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй /Тусгай анги/
 • Криминологи
 • Гэмт хэргийн зүйлчлэл /магистрын анги/
 • МУ-ын Эрүүгийн хуулийн уламжлал, шинэчлэл /магистрын анги/

Заадаг хичээл
 • Экологийн эрх зүй
 • Монгол улсын газрын ба байгаль орчныг хамгаалах эрх зүй
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Хүний эрх (Ерөнхий суурь)

Заадаг хичээл
 • Олон улсын нийтийн эрх зүйн гэрээний хэрэглээ
 • Олон улсын нийтийн эрх зүй
 • Олон улсын шүүхийн практик
 • Олон улсын гэрээний эрх зүй
 • Олон улсын эрх зүй
 • Дипломат алба ба ёс горим

Заадаг хичээл
 • Захиргааны хариуцлага
 • Монгол улсын Захиргааны эрх зүй /тусгай анги/
 • Нийгмийн хамгааллын эрх зүй
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Эрх зүйн үндэс
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Монгол улсын Захиргааны эрх зүй /тусгай анги/

Заадаг хичээл
 • Иргэний эрх зүй ерөнхий анги
 • Иргэний эрх зүй тусгай анги
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Дампуурлын эрх зүй
 • Гэрээний эрх зүй
 • Өмчийн эрх зүй

Баахүү Баяр

Ахлах багш
Заадаг хичээл
 • Криминалистик
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ

Заадаг хичээл
 • Япон хэл II - 1
 • Япон хэл III -1

Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Гэрээний эрх зүй
 • Үнэт цаасны эрх зүй

Заадаг хичээл

Заадаг хичээл
 • Криминологи
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй (ерөнхий анги)
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Эрх зүйн үндэс (Ерөнхий суурь)
 • Криминологи
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй /тусгай анги/
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Ял эдлүүлэх эрх зүй
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ II

Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Захиргааны процессын эрх зүй
 • Монгол улсын Захиргааны эрх зүй /тусгай анги/
 • Нутгийн удирдлагын эрх зүй

 


Заадаг хичээл

 

 • Монгол Улсын Захиргааны эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Монгол Улсын Захиргааны эрх зүй /тусгай анги/
 • Нийтийн эрх зүйн гэрээ /Захиргааны гэрээ/
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ- I
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ- III
 • Хууль зүйн техник
 • Эрх зүйн онол, арга зүй

Баяраа Баасандорж

Дадлагажигч багш
Заадаг хичээл
 • Санхүүгийн эрх зүй
 • Татварын эрх зүй

Заадаг хичээл
 • Монголын эрх зүйн түүх
 • Эрх зүйн үндэс (Ерөнхий суурь)

Оюунбаатар Алтантуяа

Дадлагажигч багш
Заадаг хичээл
 • Эрх зүйн үндэс
 • Эрх зүйн онол, арга зүй
 • Үндсэн хуулийн эрх зүй
 • Хуульчийн мэргэжлийн ёс зүй

Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй /тусгай анги/
 • Хууль зүйн сэтгэл судлал
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Ял эдлүүлэх эрх зүй
 • Хууль зүйн сэтгэл судлал
 • Эрх зүйн үндэс (Ерөнхий суурь)
 • Хүний эрх (Ерөнхий суурь)

Заадаг хичээл
 • Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Компанийн засаглал, эрх зүйн асуудал
 • Харьцуулсан компанийн эрх зүй
 • Банкны эрх зүй
 • Үнэт цаасны эрх зүй
 • Хүний эрх

Заадаг хичээл
 • Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй
 • Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн эрх зүй
 • Иргэний процессын эрх зүйн нотолгооны онол, арга зүй
 • Хүний эрх
 • Гэм хорын эрх зүй

Заадаг хичээл
 • Олон улсын хувийн эрх зүй
 • Олон улсын худалдааны эрх зүй
 • Хууль зүйн англи хэл I
 • Эрх зүйн үндэс (Ерөнхий суурь)
 • Хүний эрх (Ерөнхий суурь)
 • Хууль зүйн англи хэл II
 • Структур геологи II

Авирмэд Дугармаа

Зөвлөх ахлах багш
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Иргэний процессын эрх зүй
 • Гэр бүлийн эрх зүй
 • Иргэний процессын эрх зүй дэх нотолгооны онол, арга зүй
 • Иргэний хэргийн шийдвэр гүйцэтгэлийн эрх зүй

Заадаг хичээл
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/

  Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/

  Гэм хорын эрх зүй

  Эдийн баялгийн эрх зүй

  Арилжааны эрх зүй

  Арилжааны хэлцлийн эрх зүй

  Харьцуулсан эрх зүй

  Бизнесийн эрх зүй


Заадаг хичээл
 • Олон улсын хувийн эрх зүй
 • Олон улсын худалдааны гэрээний эрх зүй
 • Олон улсын эдийн засгийн эрх зүй
 • Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Хөдөлмөрийн эрх зүй
 • Харьцуулсан эрх зүй
 • Хүний эрх (ерөнхий суурь)

Шар Цогтоо

Доктор (Ph.D)., Гэрээт профессор
Заадаг хичээл
 • Гаалийн эрх зүй /тарифын ба тарифын бус зохицуулалт/;
 • Захиргааны эрх зүйн ерөнхий, тусгай анги /ИД, эчнээ анги/;
 • Нийтийн алба эрх зүйн асуудал /доктор, магистрын анги/;
 • Нутгийн захиргааны удирдлага;
 • Үндсэн хуулийн эдийн засаг /доктор, магистрын анги/;
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ III – Үндсэн хуулийн асуудал /Кейс ба шийдэл/;
 • Төрийн алба
 • Монгол улсын Захиргааны эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ III

Жүгнээ Амарсанаа

Академич, Гэрээт профессор
Заадаг хичээл
 • Хүний эрхийн олон улсын эрх зүйн тулгамдсан асуудал
 • Хүний эрхийн олон улсын эрх зүй

Нанзаддорж Лүндэндорж

Доктор (Sc.D)., Гэрээт профессор
Заадаг хичээл
 • Нийтлэг эрх зүйн (Common Law) соёлын Ази дахь нутагшилт
 • Төрийн чиг үүргийн хөгжил, хувьсал
 • Төрийн эрх мэдлийг хязгаарлах механизм
 • Үндсэн хуулийн эдийн засаг
 • Харьцуулсан эрх зүйн орчин үеийн асуудлууд
 • Эрх зүй ба хөгжил
 • Эрх зүйд захирагдах ёс (Rule of Law), орчин үеийн асуудал
 • Эрх зүйт ёсны агуулгын (Substantive) болон хэлбэрийн (Procedural) шаардлага
 • Нийтийн сонголтын онол (Theory of Public choice)
 • Төрийн онол
 • Төрийн чиг үүргийн хөгжил, хувьсал
 • Төрийн эрх мэдлийг хязгаарлах механизм
 • Хууль зүйн техник
 • Эрх зүйн болон улс төрийн онол
 • Эрх зүйт ёсны агуулгын (Substantive) болон хэлбэрийн (Procedural) шаардлага
 • Төрийн эрх мэдэл хуваарилалтын орчин үеийн асуудал
 • Хууль зүйн техник
 • Эрх зүйн болон улс төрийн онол
 • Эрх зүйн ерөнхий онолын орчин үеийн асуудлууд
 • Үндсэн хуулийн эдийн засаг
 • Хууль зүйн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй

Цэрэнбалтав Сарантуяа

Доктор (Sc.D)., Гэрээт профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын үндсэн хуулийн процессын эрх зүй
 • Үндсэн хуулийн процессийн эрх зүйн орчин үеийн асуудал

Дамдинсүрэн Солонго

Доктор (Ph.D)., Гэрээт профессор
Заадаг хичээл
 • Нийтийн эрх зүйн хөгжлийн орчин үеийн асуудлууд
 • Үндсэн хуулийн эрх зүйн зохицуулалтын чиг хандлага
 • Монгол Улсын Үндсэн хууль дахь төрийн эрх мэдэл хуваарилалтын асуудал
 • Сонгуулын эрх зүйн хөгжил: онол, практикийн асуудал
 • Харьцуулсан нийтийн эрх зүй
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Монгол улсын төрийн /Үндсэн хуулийн/ эрх зүй
 • Хүний эрхийн хэрэгжилт ба сайн засаглал
 • Үндсэн хуулийн эрх зүйн зохицуулалтын хэрэгжилт, шинжилгээ
 • Хүний эрхийг хамгаалах институт ба сайн засаглал

Володя Оюумаа

Доктор (Ph.D)., Гэрээт дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Олон улсын нийтийн эрх зүй
 • Олон улсын эрх зүй
 • Олон улсын эрх зүйн орчин үеийн асуудлууд
 • Орчин үеийн олон улсын гэрээний эрх зүй
 • ОУ-ын зохиогчийн эрх зүй: онол, практик
 • ОУ-ын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба ОУЭЗ
 • ОУЭЗ-н туслалцаа, хамтын ажиллагаа
 • Санхүүгийн эрх зүй
 • Хүний эрхийн олон улсын эрх зүйн тулгамдсан асуудал
 • Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн тулгамдсан асуудал
 • ОУ-н арилжааны арбитрын практик
 • ОУ-н татварын эрх зүй
 • ОУ-ын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба ОУЭЗ
 • Харьцуулсан бизнесийн болон эдийн засгийн эрх зүй
 • Хүрээлэн буй орчны ОУЭЗ - н хамгаалалт
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Олон улсын нийтийн эрх зүйн зохицуулалтын хөгжлийн хандлага
 • Олон улсын эрх зүй (ахисан түвшин)
 • Олон улсын нийтийн эрх зүй (ахисан түвшин)
 • Санхүү, татварын эрх зүй

Батсүх Баярсайхан

Доктор (Ph.D)., гэрээт дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Монголын эрх зүйн түүх
 • Эрх зүйн ерөнхий онолын орчин үеийн асуудлууд
 • Монголын иргэний хууль цаазын сурвалж судлал

Гочоо Банзрагч

Доктор (Dr.Jur)., гэрээт дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Захиргааны эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Төр, захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ III
 • Эдийн засгийн захиргааны эрх зүй
 • Эдийн засгийн нийтийн эрх зүй
 • Харьцуулсан захиргааны эрх зүй
 • Захиргааны эрх зүйн орчин үеийн асуудал
 • Эдийн засгийн нийтийн эрх зүйн орчин үеийн асуудал

Чадраабал Өнөрбаяр

Доктор, дэд профессор
Заадаг хичээл

Болд Амарбаясгалан

Доктор (Ph.D)., Гэрээт дэд профессор
Заадаг хичээл
 • Монгол улсын Эрүүгийн процессын эрх зүй
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Монгол улсын Эрүүгийн эрх зүй /ерөнхий анги/