Багш нар

Цэвээнсүрэн Давхарбаяр

Доктор (Ph.D.) Дэд профессор

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

316

7730-7730

davkharbayar@num.edu.mn

Боловсрол

1983-1988 онд       МУИС-ийн Нийгмийн Ухааны факультетыг эрх зүйя мэргэжлээр

1998-1999              МУИС-ийн  магистрантур

2018 онд               МУИС-ийн ХЗС-д докторын зэрэг хамгаалсан.

Заадаг хичээл

 • Иргэний эрх зүй
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I, II, III
 • Эдийн баялгийн эрх зүй
 • Өв залгамжлалын эрх зүй
 • Гэрээний эрх зүй
 1. Хэлцэлд тулгуурлан үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөлийг шилжүүлэхэд анхаарах асуудал-өгүүлэл, 2015 №2, Эрх зүй сэтгүүл
 2. Эд юмсын эрх”, сурах бичиг, 2017 он
 3. “Хөршийн эрхийн зохицуулалт, анхаарах асуудлууд”өгүүлэл, 2015, Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл
 4. “Шүүхийн шийдвэрээс эзэмшлийг дүгнэхүй” өгүүлэл, 2015 он, №1, “Эрх зүй” сэтгүүл
 5. “Нийтийн болон хувийн эрх зүйн зохицуулалтын хамаарал - эд юмсын эрх зүйд нөлөөлөх нь” өгүүлэл, 2015 ХЗС-ийн 55 жилийн ойн ОУ-ын ЭШХ-ийн эмхтгэл МУИС-Хууль Зүйн
 6. Өмч хувьчлал: өмчийн харилцаанд оруулсан өөрчлөлт шинэчлэл, үр дагавар, 2016, БНСУ-ын Күүмины ИС, оу-ын эшх-ийн эмхэтгэл
 7. Үл хөдлөх хөрөнгийн талаарх эргэцүүлэл 2016 №9, Хуульч сэтгүүл
 8. “Эдийн баялгийн эрх ба бүртгэл” илтгэлийн эмхтгэл, 2017 он, ОӨУБЕГ, МУИС-ийн ХЗС, ХЗЯ, хамтарсан улсын хэмжээний эш-ий хурал
 9. “Иргэний хуулийн өмчлөх эрхийн зохицуулалт, салбар хуулиудын уялдаа холбоо”  илтгэл, 2017, Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн 90 жилийн ойн хурлын илтгэл
 10. Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ, 2017 №4, Эрх зүй сэтгүүл
 11. Иргэний эрх зүй дэх эд юмсын байр суурь- газрын эрх зүйн зохицуулалт - өгүүлэл, 2016 №1, Эрх зүй сэтгүүл
 12.  “Аж ахуйн үйл ажиллагаатай холбоотой шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ” илтгэл, 2018, Арилжааны хуулийн хэрэглээ, шаардлага сэдэвт эшх
 13. “Эд хөрөнгийн эрх бүртгэлинй зохицуулалт” илтгэл, 2018, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн цахим системыг сайжруулах асуудал сургалт