Багш нар

Солоон Болормаа

Практик сургалтын төвийн эрхлэгч, доктор (Ph.D)., дэд профессор

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

205

7730-7730

bolormaas@num.edu.mn

Боловсрол

1998 онд МУИС, ХЗС-ийг эрх зүйч мэргэжлээр

1998-1999 онд МУИС, Хууль зүйн ухааны магистр 

2015 онд МУИС-Хууль зүйн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалсан.

Заадаг хичээл

 • Хөдөлмөрийн эрх зүй

 • Хөдөлмөрийн эрх зүй дэх гэрээ хэлэлцээр, түүний зохицуулалт

 • Монгол улсын Иргэний эрх зүй

 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ I

 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II

 • Шүүхийн бус аргаар маргаан хянан шийдвэрлэх эрх зүй

Эрдмийн зэрэг, цол:

Хууль зүйн ухааны доктор

Ажилласан байдал:

2022 оноос МУИС-ийн Хууль  зүйн сургуулийн Практик сургалтын төвийн эрхлэгч

2015-2021 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимд  дэд профессор

2003-2015  онд МУИС-ийн Хууль  зүйн сургуулийн Иргэний эрх зүйн тэнхимд  багш, ахлах багш

1998-2003 онд  “Халх Журам”   ХЗДС-д багш

Мэргэшсэн чиглэл:

Хөдөлмөрийн эрх зүй

Иргэний эрх зүй

Шүүхийн бус аргаар маргаан хянан шийдвэрлэх эрх зүй

Ажлын туршлага: 

2004 оноос Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн,өмгөөлөгч

2013-2020 онд Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн Эвлэрүүлэн Зуучлагчдын Зөвлөлийн гишүүн 2013 оноос  Монголын Хуульчдын  Холбооны гишүүн, өмгөөлөгч

2017 оноос Монголын Хуульчдын Холбооны Сургалтын Хорооны болон  Эвлэрүүлэн зуучлалыг дэмжих хорооны гишүүн

2021 оны 09 дүгээр сараас Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн Сургалтын хөтөлбөрийн хорооны гишүүн

2003-2015  онд МУИС-ийн Хууль  зүйн сургуулийн Иргэний эрх зүйн тэнхимд  багш, ахлах багш

2015-2021 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимд  дэд профессор

2022 оноос МУИС-ийн Хууль  зүйн сургуулийн Практик сургалтын төвийн эрхлэгч

Гадаад  хэл: 

Англи хэл

 1. Л.Баасан, С.Болормаа “Монгол Улсын Хөдөлмөрийн хуулиуд” УБ. 2003 он /хамтын бүтээл/
 2. С.Болормаа “Хөдөлмөрийн эрх зүйн бодлого, дасгалын хураамж” УБ. 2005 он
 3. С.Болормаа “Иргэдийн хөдөлмөрлөх эрх ба хууль тогтоомж” ном, CD-ний хамт , УБ. 2005 он
 4. С.Болормаа, Танабэ Масанори “Шүүхийн шийдвэрийг хэрэглэх арга зүй”  гарын авлага  / Хамтын бүтээл/УБ. 2006 он
 5. “Хөдөлмөрийн эрх зүй” хичээлийн хөтөлбөр, гарын авлага  “Хууль зүй, дотоод хэргийн яам”, “Шүүх эрх зүйн шинэчлэлт”  төсөл УБ. 2007 он / хамтын бүтээл/
 6. “Иргэдийн эрх зүйн хөтөч”  болон “Эрх зүйн хөтөч” номны тус тус  4-р бүлэг буюу “Хөдөлмөрийн эрх зүй” бүлэг.  “Хууль зүй,  дотоод хэргийн яам, Нээлттэй нийгэм хүрээлэн”  УБ.2006 он
 7. “Хүүхэд ба хууль ёс” /Нийгмийн ажилтанд зориулсан гарын авлага/ -ын 4-р бүлэг. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хууль зүйн үндэсний төв, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сан  УБ. 2008 он
 8. “Хөдөлмөрийн харилцаа, Үйлдвэрчний эвлэл, Нийгмийн хамгааллын эрх зүйн зохицуулалт” Гарын авлагын 4,8,10-р бүлэг,УБ. 2009 он. ХЭЗСХ, МҮЭХ, ХБНГУ-ын Эйбертийн сан.
 9. НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн төслийн хүрээнд хэрэгжсэн “ Хүүхдийн эрх” номын “Хүүхдийн хөдөлмөрийн эрх зүй”бүлэг УБ .2011 он.
 10. С.Болормаа “Хөдөлмөрийн эрх зүйн бодлого, тестүүд”  ном.УБ. 2011 он
 11. С.Болормаа “Хөдөлмөрийн эрх зүйн үндсэн асуудлууд”  сурах бичиг, УБ. 2012 он
 12. Jus Line “Эрх зүйн мэдээлэл” ХБНГУ-ын Ханнс- Зайделийн сангийн “Эрх зүйн боловсрол” академи. Монгол Улсын Хууль- ИХШХШТХууль  14-р бүлэг  УБ. 2013 он
 13. “Эвлэрүүлэн зуучлагчдад зориулсан гарын авлага” УБ, 2014 он. “Хөдөлмөрийн маргаантай хэргийг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаар шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалт”  сэдэв.
 14. БСШУЯ, НҮБ-ын Хүүхдийн сан. “Цэцэрлэгийн багш, удирдлагуудад зориулсан эрх зүй, удирдлагын манлайлал” Сургалтын модулийн “Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа” Модулийн хүрээ-1, УБ. 2015 он
 15.   ХЗҮХ, Жайка “ Эрх зүйн  маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах журмаар шийдвэрлэх ажиллагаа”  хичээлийн хөтөлбөр  УБ, 2015 он  /Хамтын бүтээл/
 16.  УДШ, Жайка “Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн онол арга зүйн тайлбар” УБ, 2015 он /Хамтын бүтээл/
 17. Б.Уранцэцэг, С.Болормаа “Хөдөлмөрийн тухай хуулийг хэрэглэхэд шүүх анхаарах асуудал” /Хамтын бүтээл/ УБ., 2019 он

ХЭВЛҮҮЛСЭН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИЛТГЭЛ,  ӨГҮҮЛЭЛ

 1.  С.Болормаа “Хөдөлмөрийн гэрээний зохицуулалтын асуудал” /харьцуулсан судлал/ Монгол Улсын Дээд Шүүх “Монголын төр эрх зүй”  2004 он №3 
 2. С.Болормаа “Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа” МУИС.Х.З.С “Эрх зүй” 2004 он № 12
 3. С.Болормаа “Ажиллах хүч гадаадад гаргах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал” / Монгол Улсын Дээд Шүүх “Монголын төр эрх зүй”  2005 он  №1 
 4. С.Болормаа “Хөдөлмөрийн эрх зүй дэх цалин, хөлс, олговор” Хууль зүйн эрдэм шинжилгээ, судалгаа, онол, практикийн сэтгүүл /ХЗҮТ/ 2006 он №2 (13 )
 5. С.Болормаа “Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн үйлчилгээний албаны хаагчийн хөдөлмөрийн харилцааны зохицуулалтын харьцуулалт” Хууль зүйн эрдэм шинжилгээ, судалгаа, онол, практикийн сэтгүүл /ХЗҮТ/ 2007  №2 (17 )
 6. С.Болормаа “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 67 дугаар зүйлд хийх мониторингийн дүн, цаашид хэрэгжүүлэх зөвлөмж” Хууль зүйн эрдэм шинжилгээ, судалгаа, онол, практикийн сэтгүүл /ХЗҮТ/ 2007 №4 (19 )
 7. С.Болормаа”Ажлаас үндэслэлгүй халагдсан, өөр ажилд буруу шилжүүлсэн иргэнийг ажилд нь эгүүлэн тогтоосон шүүхийн шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн мониторингийн шинжилгээ, үр дүн” Монгол Улсын  Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс. Хүний эрх /Улирал тутмын сэтгүүл/ 2007 №3
 8. С.Болормаа “ Хөдөлмөрийн эрх зүй дэх хөдөлмөр хамгаалал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын зохицуулалт” Хууль зүйн эрдэм шинжилгээ, судалгаа, онол, практикийн сэтгүүл /ХЗҮХ/ 2009  №2
 9. Азийн Хөдөлмөрийн эрх зүй судлаачдын холбооноос Тайвань улсад  2011 оны 11- сарын 21-д зохион байгуулсан “Law and Prictice of the Protection Foreign Workers in Asia” Олон улсын эрдэм шинжилгээний  хуралд  “ Монгол улс дахь ажиллах хүч гадаадад гаргах болон гадаадаас ажиллах хүч авах эрх зүйн зохицуулалт” сэдэвт илтгэл  (эмхтгэл)
 10. С.Болормаа “Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчид  сахилгын шийтгэл ногдуулах эрх зүйн зохицуулалт /харьцуулалт/” Эрх зүй  сэтгүүл  1-2/ 2010 он (18-19)
 11. С. Болормаа “Хөдөлмөрийн эрх зүй дэх Иргэний хуулийн хэрэглээний зохицуулалтаас” Эрх зүй сэтгүүл 1/2011 (20)
 12. С.Болормаа “Сахилгын хариуцлагын үндсэн шинжүүд, хууль зүйн бусад хариуцлагаас ялгагдах онцлог” Монголын төр, эрх зүй сэтгүүл 2011 он- №4 (66)
 13. С.Болормаа “Монгол улс дахь хувийн ба нийтийн эрх зүй дэх хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэлийн эрх зүйн зохицуулалт” Эрх зүй сэтгүүл 2013 он №1
 14.  С.Болормаа “Хөдөлмөрийн маргаантай хэргийг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаагаар шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалт” Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл, 2013 Тусгай дугаар №6
 15. С.Болормаа  “Монгол Улсын хөдөлмөрийн эрх зүй дэх сахилгын шийтгэлийн зохицуулалтыг бусад улс орны зохицуулалттай харьцуулан судлах нь”   Эрх зүй сэтгүүл 2013 он №2
 16. С.Болормаа “Хөдөлмөрийн маргаантай хэргийг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаагаар шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалт” Эрх зүй сэтгүүл. 2013№3(25
 17. Хүчин төгөлдөр бус байх хэлцэл болон хүчин төгөлдөр бус гэж тооцож болох хэлцлийн зохицуулалт /Иргэний уулийн 56,57-р зүйл/ Эрх Зүй сэтгүүл. 2014 он № 1
 18. С.Болормаа “Хөдөлмөрийн харилцаан дах хууль зүйн хариуцлагын ойлголт, төрлүүд”  Монголын төр эрх зүй сэтгүүл 2014 № 2 (76)
 19. С.Болормаа “Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаан дах эвлэрлийн гэрээний зохицуулалт”  ШЕЗ , Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл   2014 № 4
 20. С.Болормаа “Сахилгын шийтгэлийн эрх зүйн зохицуулалтын түүхэн тойм” Эрх Зүй сэтгүүл. 2014 он № 4 
 21. С.Болормаа “Сахилгын хариуцлагын үндсэн шинжүүд, хууль зүйн бусад хариуцлагаас ялгагдах онцлог”  Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академи, Философи, социологи эрхийн хүрээлэн. “Философи эрхийн судлал” 2014 он,  XXIX боть.
 22. С.Болормаа “Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаан дах зөрчилдөөний хэм хэмжээ ба сахилгын шийтгэлийн зохицуулалт ” Эрх Зүй сэтгүүл. 2015 он № 1
 23. С.Болормаа “Сахилгын шийтгэлийн эрх зүйн зохицуулалтын түүхэн тойм”  Шүүгчдийн холбооноос эрхлэн гаргадаг  “Шударга ёсны хэмжүүр” сэтгүүл 2015 №1
 24. С.Болормаа.  “Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаан дах ажил олгогчийн засаглал” СЭЗДС, МУИС-ХЗС, Монголын маркетингийн холбоо . Монголын эийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдал, чиг хандлага. Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл. УБ. 2015 он
 25. С.Болормаа “Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаан дах хууль зүйн хариуцлага, тэдгээрийн онцлог”  Хууль дээдлэх ёс. 2015 №3.
 26. С. Болормаа “ Хөдөлмөрийн маргаантай хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ”  Эрх зүй сэтгүүл 2017 оны № 1
 27. С. Болормаа “Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан шийдвэрлэх зохицуулалт, сүүлийн үеийн чиг хандлага” Эрх зүй сэтгүүл 2017 оны № 2
 28. Монгол Улсын хувийн эрх зүйн тулгамдсан асуудал: “Иргэний болон Худалдааны хууль тогтоомжийн олон улсын жишиг” Олон улсын хурал. 
  “Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаанд гарч буй өөрчлөлт шинэчлэлт, анхаарах асуудал”   МУИС-ХЗС, УИХ-ын ТГ, ХЗДХЯ, МХХ, Ханнс-Зайделийн сан
 29. Монгол Японы хууль тогтоомжийн бизнест үзүүлэх нөлөө сэдэвт хурал. “Монгол Улсын Хөдөлмөрийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалт, өөрчлөлт шинэчлэлийн зарим асуудал”  МУИС-ХЗС, УИХ-ын ТГ, ХЗДХЯ, МХХ, Ханнс-Зайделийн сан.
 30. 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр БНСУ-ын Чонбуг Их Сургууль дээр “Солонгос, Хятад, Монгол Улсын Иргэн болон Худалдааны эрх зүйн өнөөгийн тулгамдсан асуудал” эрдэм шинжилгээний хуралд “Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан шийдвэрлэх зохицуулалт, онцлог” (Хувийн эрх зүйн хүрээнд) сэдэвт  илтгэл тавьсан.
 31. “Гэр бүлийн холбогдолтой хэрэг маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаагаар шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалт, онцлог анхаарах зарим асуудал”. Эрх зүй сэтгүүл 2019 оны № 1
 32. “БНСУ-ын хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан шийдвэрлэх зохицуулалт, онцлог” Эрх зүй сэтгүүл 2019 оны № 2