Багш нар

Содном Должин

Доктор (Ph.D)., Гэрээт дэд профессор

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Нэгдсэн үндэстний гудамж-17, МУИС, 3Б байр

306


Боловсрол

1990-1994     Бакалавр, Монгол улсын Их Сургууль, Хууль, Зүйн Сургууль,

1994-1996     Магистр, Монгол улсын Их Сургууль, Хууль, Зүйн Сургууль,

2006-2011     Доктор, Сүүншил Их Сургууль, Сөүл, БНСУ

Заадаг хичээл

 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /ерөнхий анги/
 • Монгол Улсын Иргэний эрх зүй /тусгай анги/
 • Гэрээний эрх зүй
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ II
 • Иргэний эрх зүйн хэм хэмжээний хэрэглээний анализ
 • Харьцууулсан иргэний эрх зүй
 • Гэр бүлийн эрх зүй
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн эрх зүй
 • Арбитрын эрх зүй
 • Олон улсын арбитрын эрх зүй
 • Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй
 • Олон улсын худалдааны эрх зүй
 1. Хувийн эрх зүй, 2017
 2. Арбитрын процессын эрх зүй, 2017
 3. Харьцуулсан хувийн эрх зүй, 2018
 4. Залилах гэмт хэрэг ба гэрээний маргаан, 2018
 5. Холимог гэрээ, түүний хууль тогтоомжийн хэрэглээний аргачлалыг төлөвшүүлэх, ШЕЗ,Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2015,№4
 6. Гэрээслэлээр өвлөх эрх, түүний хууль тогтоомжийн практик хэрэглээ ШЕЗ,Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2015,№3
 7. Үл хөдлөх хөрөнгийн дуудлагын худалдааны үнэлгээний эрх зүйн зохицуулалт, ХЗҮТ, Хууль Дээдлэх ёс сэтгүүл, 2015, №4/54
 8. The applicable law mechanism of the ICSID, ХЗҮТ, Хууль Дээдлэх ёс сэтгүүл, 2015, №5/55
 9. Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээ, МХХ, Шударга ёсны хэмжүүр сэтгүүл, 2016
 10. Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ /Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээ,  гэрээний маргаан/, ШЕЗ,Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2016, №2
 11. Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ /Хийсвэрлэлийн зарчмын салшгүй ойлголт өмчийн хэлцлийн  мөн чанартай холбоотой маргаан /,  ШЕЗ,  Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2016, №3
 12. Хувийн эрх зүйн дэх тулгамдсан зарим асуудал, ШЕЗ,  Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2016, №1
 13. Хувийн эрх зүйн хөгжлийн чиг хандлага, МУИС, ХЗС, Эрх зүй сэтгүүл, 2016, №1
 14. Хувийн эрх зүйн өмчлөх эрхийг шилжүүлэх хийсвэрлэх зарчим, түүний практик хэрэглээ, МӨХ, Өмгөөлөгч сэтгүүл, 2016, №16/75
 15. Хөрөнгө оруулалтын сангийн хяналтын эдийн засгийн ач холбогдол, ХЗҮТ, Хууль Дээдлэх ёс сэтгүүл, 2016, №2/57
 16. Хувийн эрх зүйн эдийн засгийн анализ, ХЗҮТ, Хууль Дээдлэх ёс сэтгүүл, 2016, №3/58
 17. Харьцуулсан гэрээний эрх зүй, МУИС, ХЗС, Эрх зүй сэтгүүл, 2016, №3/35
 18. Хувийн эрх зүйн гэрээний харилцаанаас үүссэн ба залилан мэхлэх гэмт хэргийг ялган зүйлчлэхэд тулгамдаж буй асуудал, ШЕЗ,  Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2016. №4
 19. Дахин хөрөнгөжүүлэх түүний эдийн засгийн ач холбогдол, МУИС-ХЗС. ХЗА, ХЗҮХ, ҮХЦ (Олон улсын эдийн засгийн харилцаан дахь Монгол улсын өрсөлдөх чадвар), 2016. №1
 20. Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ / Үл хөдлөх хөрөнгийн биет байдлын доголдолтой холбоотой маргаан/, ШЕЗ,  Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2017, №1
 21. Харьцуулсан гэр бүлийн эрх зүйн асуудал, ШЕЗ,  Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2017, №4
 22. Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ / Даалгаврын  гэрээ ба Ажил гүйцэтгэх гэрээ, ШЕЗ,  Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2017, №3
 23. Харьцуулсан өв залгамжлалын эрх зүй, ХЗҮТ, Хууль Дээдлэх ёс сэтгүүл, 2017, №3/63
 24. Ахисан түвшний сургуулийн өнөөгийн байдал, цаашид хэрэгжүүлэх асуудал, БСШУСЯ эмхэтгэл, 2018, №1
 25. Харьцуулсан өмчийн эрх зүй, Хувийн эрх зүйн эмхэтгэл, 2017, №1
 26. Хувийн эрх зүйн тайлбар толь, 2019