Эрдэм шинжилгээ

Дотоод төсөл

2015-2016  ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД МУИС-ИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛИАС САНХҮҮЖҮҮЛЖ БУЙ СУДАЛГААНЫ ДОТООД ТӨСӨЛ

Судалгааны төслийн нэр

Судлаачийн нэр, баг

Санхүүжилтийн хэмжээ /төгрөг

Дуусах хугацаа

Хүлээгдэж буй үр дүн
1 Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн хэрэглээнд нэгдмэл практик тогтооход шүүх анхаарах асуудал

Доктор (Ph.D)., ахлах багш С.Болормаа

5,000,000

1 жил

 
2

Хувийн эрх зүй дэх үл хөдлөх эд хөрөнгийн зохицуулалтын онол-хууль хэрэглээний зөрчилдөөнтэй асуудал

 

Ахлах багш Ц.Давхарбаяр, ахлах багш Д.Янжинхорлоо

4,500,000

1 жил

Судалгааны тайлан холбогдох саналын хамт /хуулийн төсөл/

3

Гадаад орны хувийн эрх зүйн хууль тогтоомжийг хөрвүүлэх нь   

                     

Багш Б.Буянхишиг

2,500,000

2016.06.01

Герман улсын

Иргэний хуулийн Ерөнхий ангийг орчуулах

4

 

Япон улсын Иргэний хуулийн судалгаа, орчуулга I

Ахлах багш Б.Урангоо

2,000,000

2016.06.01

Япон улсын Иргэний хуулийн Ерөнхий ангийг орчуулах

5

 

Баялгийн сан, хөгжлийн банк, олон нийтийн өмчлөлийн компанийн эрх зүйн зохицуулалт: МУ дахь өнөөгийн тулгамдсан асуудал ба харьцуулсан судалгаа

Доктор (LL.D)., дэд проф. Б.Амарсанаа

4,000,000

2016.6-р сар

Судалгааны тайлан гаргах

6

 

Монгол Улсаас бусад улстай байгуулах хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээрийг боловсронгуй болгох нь

Ахлах багш Э.Байгалийн удирдсан, доктор (LL.D), дэд профессор Б.Амарсанаа, ахлах багш М.Мөнхбат, ахлах багш М.Уянга

5,000,000

   
7

 

Үндсэн хуулийн онол, практик, харьцуулсан эрх зүй

Доктор (LL.D), дэд проф. 

Д.Гангабаатарын удирдсан, зохицуулагч доктор, дэд профессор Г.Банзрагч, гишүүн доктор, дэд профессор О.Мөнхсайхан, доктор, ахлах багш А.Бямбажаргал

10,000,000

 

   
8

 

Иргэний эрх зүй ба эрүүгийн эрх зүйн хэм хэмжээний зөрчилдөөн

Д-р., дэд проф. Д.Бадам

5,000,000

2016.12.25

 
9 “Эрүүгийн шинэ хуулийн хэрэглээний онол, практикийн асуудал”

Зөвлөх профессор, академич С.Нарангэрэл, доктор (Ph.D), профессор Ж.Эрдэнэбулган, доктор (Ph.D), дэд профессор Б.Амарбаясгалан, багш С.Амартүвшин, дадлагажигч багш Т.Золбоо

4,000,000

 

 

   

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРАЛД МУИС-ИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛИАС САНХҮҮЖҮҮЛЖ БУЙ ДОТООД ТӨСӨЛ

Судалгааны төслийн нэр

Судлаачийн нэр, баг

Санхүүжилтийн хэмжээ /төгрөг/

Хүлээгдэж буй үр дүн

1

Эрх зүйн философийн онол, арга зүйн асуудал

Х.Сэлэнгэ

3,000,000

Монографи хэвлүүлэх

/сургуульд 30 ширхэгийг хүлээлгэн өгөх/

2

Хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах үндсэн хуулийн зохицуулалт

Д.Гангабаатар

5,000,000

Судалгаа хийх, санал зөвлөмж гаргах,  судалгааны тайлан болон зөвлөмжийг хэвлүүлж сургалт, судалгаанд ашиглах /тайланг 3 хувь хэвлэмэл хэлбэрээр сургуульд хүлээлгэн өгөх/

3

Үндсэн хууль тайлбарлах онол, арга зүй

О.Мөнхсайхан

5,000,000

  1. “Эрх зүй” сэтгүүлд төслийн сэдвийн хүрээнд нэгээс доошгүй өгүүлэл нийтлүүлэх
  2. Эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж, номын үндсэн агуулгаар илтгэл хэлэлцүүлэх
  3. Үндсэн хууль тайлбарлах онол, арга зүйн чиглэлээр ном хэвлүүлэх /сургуульд 30 ширхэгийг хүлээлгэн өгөх/

4

Гадаад орнуудын үндсэн хуулийн шүүхийн хяналтын онцлог, маргаан шийдвэрлэх ажиллагаа

А.Бямбажаргал

5,000,000

Солонгосын эрх зүйн болон Магистрын харьцуулсан эрхзүй хичээлийн гарын авлага хэвлэх

/сургуульд 30 ширхэгийг хүлээлгэн өгөх/

 

5

Эрдэс баялгийн эрх зүйн суурь асуудал

Д.Батболд

3,000,000

“Эрдэс баялгийн эрх зүйн суурь асуудал” сэдэвтэй сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ач холбогдол бүхий ном хэвлүүлэх

/сургуульд 30 ширхэгийг хүлээлгэн өгөх/

6

Эрүүгийн эрх зүй: гэмт хэргийн бүтээц

Т.Золбоо

 

3,000,000

“Эрүүгийн эрх зүй: гэмт хэргийн бүтээц” сэдэвт гарын авлага хэвлүүлэх

/сургуульд 30 ширхэгийг өгөх/

7

Арбитрын эрх зүйн зохицуулалт

С.Должин

5,000,000

Арбитрын эрх зүй хичээлийн сурах бичиг хэвлүүлэх

/сургуульд 30 ширхэгийг хүлээлгэн өгөх/

8

Сургалт, судалгаанд хэрэглэх зорилгоор Япон улсын Компанийн тухай хууль, нэр томьёо, тайлбарыг Монгол хэлэнд хөрвүүлэх

Д.Оюунгэрэл

5,000,000

Сургалт, судалгааны зориулалтаар ашиглах

/хуулийн орчуулгыг хэвлэмэл болон файл хэлбэрээр сургуульд хүлээлгэн өгөх/

9

Өв залгамжлал, гэрээслэлийн эрх зүйн зохицуулалт, түүнийг хэрэглэж буй шүүхийн практик, хууль хэрэглээний зөрчилдөөнтэй асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Б.Улаанбаатар

5,000,000

Сургалт, судалгаанд хэрэглэх зорилгоор судалгааны үр дүнг хэвлүүлэх

/судалгааны тайланг 3 хувь хэвлэн сургуульд хүлээлгэн өгөх/

10

Хувийн эрх зүйн дэх үл хөдлөх эд хөрөнгөн дээр үүсгэсэн эрх болохынх нь хувьд газар эзэмших эрх, лицензийн барьцааны зохицуулалтын хэм хэмжээ ба түүнийг тайлбарлаж, хэрэглэж буй хууль хэрэглээний зөрчилдөөнтэй асуудал, шийдвэрлэх арга зам /шүүх, арбитр/

Д.Янжинхорлоо

5,000,000

Сургалт, судалгаанд хэрэглэх зорилгоор судалгааны үр дүнг хэвлүүлэх

/судалгааны тайланг 3 хувь хэвлүүлэн сургуульд хүлээлгэн өгөх/

11

Сургалт, судалгаанд хэрэглэх зорилгоор “Япон улсын Иргэний хуулийн  орчуулга II хэсэг /тусгай анги/”

Б.Урангоо

2,500,000

Сургалт, судалгааны зорилгоор ашиглах

/хэвлэмэл болон файл хэлбэрээр сургуульд хүлээлгэн өгөх/

 

 

12

Сургалт, судалгаанд хэрэглэх зорилгоор Германы Иргэний хуулийг орчуулга II хэсэг /тусгай анги/

Б.Буянхишиг

2,500,000

Сургалт, судалгааны зорилгоор ашиглах

/хэвлэмэл болон файл хэлбэрээр сургуульд хүлээлгэн өгөх/

13

“Эрх зүйн социологи” хичээлийн гарын авлага бичих судалгааны дотоод төсөл

Т.Наранцогт

3,000,000