Сургуулийн бүтэц

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Захиргааны зөвлөл

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Захиргааны зөвлөл нь тус сургуулийн захирлын удирдлагын дор ажилладаг бөгөөд сургалт-эрдэм шинжилгээний ажлыг шуурхай удирдлагаар хангах, захирлын үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгөх чиг үүрэгтэй зохион байгуулалтын хэлбэр юм.

 

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Захиргааны зөвлөл дараах бүрэлдэхүүнтэй. Үүнд:

Захиргааны зөвлөлийн дарга:

Б.Амарсанаа (LL.D), Захирал, доктор, профессор 

Захиргааны зөвлөлийн гишүүд:

М.Уянга (Ph.D), Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор, дэд профессор

Ж.Эрхэсхулан (Ph.D), Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор, дэд профессор

Б.Улаанбаатар (Ph.D), Хувийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор, дэд профессор

С.Болормаа (Ph.D), Практик сургалтын төвийн эрхлэгч, доктор, дэд профессор