Сургуулийн бүтэц

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Захиргааны зөвлөл

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Захиргааны зөвлөл нь тус сургуулийн захирлын удирдлагын дор ажилладаг бөгөөд сургалт-эрдэм шинжилгээний ажлыг шуурхай удирдлагаар хангах, захирлын үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгөх чиг үүрэгтэй зохион байгуулалтын хэлбэр юм.

 

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Захиргааны зөвлөл дараах бүрэлдэхүүнтэй. Үүнд:

Захиргааны зөвлөлийн дарга:

Захирал, доктор (Ph.D), проф. Ж.Эрдэнэбулган 

Захиргааны зөвлөлийн гишүүд:
Дэд захирал, доктор (S.J.D), проф. А.Бямбажаргал
Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), проф.  Д.Баярсайхан 
Хувийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (LL.D), дэд проф. Б.Амарсанаа 
Практик сургалтын төвийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд проф. Ж.Эрхэсхулан