Сургуулийн бүтэц

Захирал

МУИС-ийн нэгдсэн бодлого, стратегийн хүрээнд бүрэлдэхүүн сургуулийг хөгжүүлэх бодлого, хөтөлбөр боловсруулах, мөрдөж ажиллах, хэрэгжилтийг хангах, тайлагнах, сургуулийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, бүрэлдэхүүн сургуулийн судалгааны бодлого боловсруулах, судалгаа, шинжилгээний ажлын үр дүн, ажлын нэгдлийг хангах, багш, ажилтан, суралцагчдын ажиллах, суралцах таатай орчин, хэвийн нөхцлийг хангах, бүрэлдэхүүн сургуулийг төлөөлж, гадаад, дотоодын их, дээд сургууль, байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. МУИС-ийн захирлын 2015 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн ... тоот тушаалаар МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн захирлаар доктор (Ph.D)., профессор Ж.Эрдэнэбулган томилогдон ажиллаж байна.