Мэдээ мэдээлэл

2022-2023 оны намрын улирлын Төгсөлтийн нэгдсэн шалгалтын бодлого (ур чадвар)-ын шалгалтад ашиглагдах хууль тогтоомжийн жагсаалт

2023 оны 01 сарын 02

2022-2023 оны намрын улирлын Төгсөлтийн нэгдсэн шалгалтын бодлого (ур чадвар)-ын шалгалтад ашиглагдах хууль тогтоомжийн жагсаалт

1. Захиргааны эрх зүй

Захиргааны ерөнхий хууль (2015)

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль (2016)

Тариалангийн тухай хууль (2016)

Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хууль (2005)

Ашигт малтмалын тухай хууль (2006) хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй

Татварын ерөнхий хууль (2019) хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй

Төмөр замын тээврийн тухай хууль (2007)

МУ-ын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль (2020)

2. Эрүүгийн эрх зүй

Эрүүгийн хууль (2015) хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй. 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль (2017) хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй. 

Өршөөл үзүүлэх тухай хууль (2021)

3. Хувийн эрх зүй

Иргэний хууль (2002) хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль (2002) хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй

Газрын тухай хууль (2002) хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль (2002) хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль (2009) хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй

Гэр бүлийн тухай хууль (1999) хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй

Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хууль (2015) хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй

4. Үндсэн хуулийн эрх зүй

Дараах хуулиудыг бүгдийг нь хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй нь авчрах:

Монгол Улсын Үндсэн хууль (1992)

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт (1966)

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль (2019)

Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хууль (1994)

Прокурорын тухай хууль (2017)

Авлигын эсрэг хууль (2006)

Зөрчлийн тухай хууль  (2017)

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль (2017)