Мэдээ мэдээлэл

2022-2023 ОНЫ НАМРЫН УЛИРЛЫН ТӨГСӨЛТИЙН НЭГДСЭН ШАЛГАЛТЫН УР ЧАДВАРЫН (БОДЛОГО) ШАЛГАЛТЫН ДҮН

2023 оны 01 сарын 05

2022-2023 ОНЫ НАМРЫН УЛИРЛЫН ТӨГСӨЛТИЙН НЭГДСЭН ШАЛГАЛТЫН УР ЧАДВАРЫН (БОДЛОГО) ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Хувийн дугаар

Дүн

2301040001

75

2301040002

73

2301040003

77

2301040004

78

2301040005

63

2301040006

84

2301040007

83

2301040008

76

Төгсөлтийн нэгдсэн шалгалтын комисс

                2023.01.05