Зар мэдээ

Нэгдсэн шалгалтын тестийн дүн

2023 оны 05 сарын 31
ЭРХ ЗҮЙ, ЯПОНЫ ЭРХ ЗҮЙ, СОЛОНГОСЫН ЭРХ ЗҮЙ
/Эрх зүйн тестийн дүн/
     
     
     
Д/д SiSi ID Дүн
1.    18B1NUM3432 99
2.    18B1NUM3345 99
3.    18B1NUM2153 95
4.    18B1NUM1647 95
5.    18B1NUM1828 95
6.    18B1NUM3106 94
7.    18B1NUM0378 94
8.    18B1NUM1816 93
9.    18B1NUM3444 93
10.    18B1NUM0330 92
11.    18B1NUM1324 91
12.    18B1NUM0767 91
13.    18B1NUM0687 89
14.    18B1NUM2202 89
15.    18B1NUM1348 88
16.    18B1NUM0007 88
17.    18B1NUM2171 88
18.    18B1NUM3050 87
19.    18B1NUM2102 87
20.    17B1NUM1924 87
21.    17B1NUM3270 86
22.    18B1NUM1695 86
23.    18B1NUM0070 85
24.    18B1NUM1918 85
25.    18B1NUM3293 85
26.    18B1NUM0463 84
27.    18B1NUM1322 84
28.    18B1NUM3368 84
29.    18B1NUM3610 83
30.    17B1NUM0619 83
31.    18B1NUM2276 82
32.    18B1NUM0658 82
33.    18B1NUM1640 82
34.    17B1NUM1443 82
35.    16B1LAW0896 82
36.    18B1NUM0397 81
37.    17B1NUM1380 81
38.    18B1NUM1212 80
39.    18B1NUM1101 80
40.    18B1NUM3115 80
41.    17B1NUM0970 80
42.    18B1NUM3183 80
43.    18B1NUM1044 80
44.    18B1NUM1905 79
45.    18B1NUM3459 79
46.    18B1NUM0556 78
47.    18B1NUM1313 78
48.    18B1NUM0647 78
49.    18B1NUM0894 78
50.    18B1NUM0353 77
51.    18B1NUM2119 77
52.    17B1NUM1369 77
53.    18B1NUM3627 77
54.    18B1NUM0627 77
55.    18B1NUM3087 77
56.    18B1NUM0432 76
57.    18B1NUM2208 76
58.    18B1NUM2958 76
59.    18B1NUM0425 76
60.    18B1NUM2667 75
61.    20B1NUM0345 74
62.    18B1NUM0758 74
63.    18B1NUM3550 73
64.    18B1NUM3150 73
65.    18B1NUM2414 73
66.    17B1NUM2585 72
67.    17B1NUM0316 71
68.    17B1NUM3294 71
69.    17B1NUM1484 71
70.    18B1NUM2850 71
71.    18B1NUM3068 70
72.    18B1NUM3534 69
73.    16B1SAS1649 69
74.    16B1SAS2664 69
75.    18B1NUM2504 68
76.    16B1LAW1399 68
77.    17B1NUM1016 67
78.    18B1NUM0299 67
79.    17B1NUM1765 67
80.    18B1NUM1487 67
81.    17B1NUM3288 66
82.    18B1NUM3597 66
83.    18B1NUM0310 66
84.    18B1NUM1733 65
85.    14B1SAS3117 65
86.    16B1LAW2360 65
87.    16B1SAS2143 65
88.    17B1NUM0497 64
89.    17B1NUM3359 64
90.    17B1NUM1684 64
91.    17B1NUM1088 63
92.    18B1NUM0295 63
93.    18B1NUM2773 63
94.    18B1NUM0371 62
95.    18B1NUM3616 62
96.    17B1NUM3442 62
97.    18B1NUM3554 61
98.    18B1NUM2979 60
99.    18B1NUM3172 60
100.                17B1NUM1713 60
101.                13B1LAW1413 60
102.                11B09B16311 60
103.                18B1NUM1244 60
104.                13B1LAW1287 60
105.                18B1NUM3681 60
106.                18B1NUM0676 60
107.                18B1NUM1391 60
108.                18B1NUM3646 60
109.                18B1NUM0737 60
110.                18B1NUM3642 60
111.                17B1NUM3283 60
112.                18B1NUM3559 60
113.                14B1LAW4230 60
114.                17B1NUM1935 60
115.                14B1LAW4216 60
116.                18B1NUM2995 60

 

 

ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙ
/Эрх зүйн тестийн дүн/
     
     
     
Д/д SiSi ID Дүн
1.    18B1NUM0827 91
2.    18B1NUM0983 90
3.    18B1NUM0656 89
4.    18B1NUM1891 85
5.    11B09E14261 79
6.    18B1NUM1014 73
7.    18B1NUM0264 72
8.    18B1NUM1879 67
9.    18B1NUM3541 67

 

ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙ
/Англи хэл, хууль зүйн орчуулгын шалгалтын дүн/
     
     
     
Д/д SiSi ID Дүн
1.    18B1NUM0827 96
2.    18B1NUM2936 96
3.    18B1NUM0013 94
4.    18B1NUM2695 94
5.    18B1NUM0477 92
6.    18B1NUM1879 92
7.    18B1NUM0656 90
8.    17B1NUM2789 88
9.    18B1NUM0322 88
10.    18B1NUM0983 88
11.    18B1NUM2149 86
12.    17B1NUM0294 86
13.    18B1NUM2312 86
14.    18B1NUM2167 84
15.    18B1NUM1891 84
16.    18B1NUM3541 84
17.    18B1NUM0622 82
18.    18B1NUM0264 76
19.    18B1NUM0526 72
20.    11B09E14261 72
21.    18B1NUM1014 72
22.    18B1NUM0508 62