Зар мэдээ

НЭГДСЭН ШАЛГАЛТАД ДАРААХ ЭХ СУРВАЛЖИЙГ БЭЛТГЭЖ ИРСЭН БАЙНА.

2023 оны 06 сарын 02

ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ОЮУТНУУД 2023 ОНЫ 06 САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН ТӨГСӨЛТИЙН НЭГДСЭН ШАЛГАЛТЫН БОДЛОГЫН ШАЛГАЛТАД ИРЭХДЭЭ ДАРААХ ЭХ СУРВАЛЖИЙГ АВЧИРНА.

 

ОЛОН УЛСЫН НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙ:

1.         НҮБ-ын Дүрэм, 1945 он

2.         Олон улсын эрх зүйн зарчмын тухай тунхаглал, Тогтоолын дугаар 2625, 1970 он

3.         Түрэмгийллийг тодорхойлох тухай НҮБ-ын 3314-р Тогтоол, 1974 он

4.         Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал, 1948 он

5.         Иргэний ба Улс төрийн эрхийн олон улсын Пакт, 1966 он

6.         Иргэний ба Улс төрийн эрхийн олон улсын Пактын 1 дүгээр протокол

7.         Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын Дүрэм, 1998 он

8.         Дайны үеэр энгийн иргэдийг хамгаалах тухай  Женевийн 4-р конвенц, 1949 он

9.         Женевийн конвенциудын 2 дугаар нэмэлт протокол, 1977 он

10.       1907 оны Дайны  Гаагийн конвенциуд

11.       Олон улсын гэрээг улс залгамжлах тухай Конвенц, 1978 он

12.       Улсын өмч, архив, өрийг залгамжлах тухай Конвенц, 1983 он

 

ОЛОН УЛСЫН ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙ:

1. Олон улсын хувийн эрх зүй (Баримт бичгийн эмхэтгэл) 2017 он

2. Олон улсын хувийн эрх зүй (Баримт бичгийн эмхэтгэл) 2023 он

 

ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙ:

1. Иргэний хууль хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй

2. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй

 

ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙ:

1. Эрүүгийн хууль 2015 . Хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлтэй.

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 2017. Хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлтэй.

3. Өршөөл үзүүлэх тухай хууль 2021.

 

ЭРХ ЗҮЙ, ЯПОН, СОЛОНГОСЫН ЭРХ ЗҮЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ОЮУТНУУД 2023 ОНЫ 06 САРЫН 07-НЫ ӨДРИЙН ТӨГСӨЛТИЙН НЭГДСЭН ШАЛГАЛТЫН БОДЛОГЫН ШАЛГАЛТАД ИРЭХДЭЭ ДАРААХ ЭХ СУРВАЛЖИЙГ АВЧИРНА.

 

ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ:

Дараах хууль, олон улсын гэрээнүүдийг бүгдийг нь хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй нь авчрах:

Монгол Улсын Үндсэн хууль (1992)

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт (1966)

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хууль (2019)

Олон улсын гэрээний тухай хууль (2016)

Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хууль (1997)

Газрын тухай хууль (2002)

Хот байгуулалтын тухай хууль (2008)

Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай хууль (2018)

Төсвийн тухай хууль (2011)

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль (2010)

Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хууль (1994)

Прокурорын тухай хууль (2017)

Зөрчлийн тухай хууль  (2017)

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль (2017)

Үндсэн хуулийн эрх зүйн бодлого бодох аргачлалыг дараах холбоосоор орж үзэх: https://nli.gov.mn/gariinavlaga/hth4ongo.pdf

 

ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙ:

1. Захиргааны ерөнхий хууль (2015)

2. Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль (2016)

3. Тариалангийн тухай хууль (2016)

4. Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хууль (2005)

5. Ашигт малтмалын тухай хууль (2006) хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй

6. Татварын ерөнхий хууль (2019) хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй

7. Төмөр замын тээврийн тухай хууль (2007)

8. Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль (2020)

 

ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙ:

1. Иргэний хууль /хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй/

2. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль /хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлттэй/

 

ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙ:

1. Эрүүгийн хууль 2015 /Хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлтэй/

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 2017. /Хамгийн сүүлийн нэмэлт өөрчлөлтэй/

3. Өршөөл үзүүлэх тухай хууль 2021.