Элсэгч

Докторын хөтөлбөрт элсэх

Докторын хөтөлбөрт эрх зүйн магистрын зэрэгтэй бүртгүүлж, шалгалтад тэнцсэн шалгуулагчдыг элсүүлнэ. Докторын хөтөлбөрт жилд 1 удаа оюутан элсүүлэх үйл ажиллагааг жил бүрийн элсэлтийн журмаар зохицуулж суралцагч элсүүлэх шийдвэрийг МУИС-ийн захирлын тушаалаар баталгаажуулна.