Гадаад харилцаа

Байротын их сургууль

  • Хөтөлбөр боловсронгуй болгох
  • Магистрант, докторантыг удирдах
  • Судалгааг дэмжих
  • Хуульчийн шалгалтын журмыг боловсронгуй болгоход зөвлөх
  • Мэргэжлийн ном, сурах бичгээр дэмжих
  • Багш нарыг урт болон богино хугацаагаар мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэжлийн семинар зөвлөгөөн хийх зэргээр дэмжих