Гадаад харилцаа

Людвик Максимлианы нэрэмжит их сургууль

Академик үйл ажиллагаа болон оюутан солилцоо

 • Оюутан 1 жил хүртэлх хугацаагаар, 29 хүртэлх насных байна
 • Багш судлаач солилцох

Байротын их сургууль

 • Хөтөлбөр боловсронгуй болгох
 • Магистрант, докторантыг удирдах
 • Судалгааг дэмжих
 • Хуульчийн шалгалтын журмыг боловсронгуй болгоход зөвлөх
 • Мэргэжлийн ном, сурах бичгээр дэмжих
 • Багш нарыг урт болон богино хугацаагаар мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэжлийн семинар зөвлөгөөн хийх зэргээр дэмжих

ОХУ-ын Буриадын их сургууль

Эрдэм шинжилгээ судалгааны хамтын ажиллагаа

Хонконгийн их сургууль

Хонконгийн их сургууль

Сингапурын их сургууль

Сингапурын их сургууль

Вюрцбургийн их сургууль

Вюрцбургийн их сургууль

Цүкүбагийн их сургууль

Цүкүбагийн их сургууль

 

Чонбукын их сургууль

Зорилго: Хоёр сургуулийн эрдэмтэн багш нарыг харилцан солилцох, хамтран ажиллах

Үйл ажиллагааны хүрээ, чиглэл:

 • Сургуулиудын хоорондох эрдэм шинжилгээ, судалгааны буюу бусад боловсролын хамтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, хоёр талын харилцан айлчлалд дэмжлэг үзүүлэх
 • Бакалаврын, бакалаврын дараах сургалтанд хамрагдах шаардлага хангасан оюутныг харилцан элсүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх
 • Шинжлэх ухааны материал болон нийтлэл, мэдээлэл солилцох

Бусад эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааг дэмжих

Ренминий их сургуулийн Хуулийн сургууль

Ренминий их сургуулийн Хуулийн сургууль

Пеньсилвани мужийн их сургуулийн Хуулийн сургууль

Пеньсилвани мужийн их сургуулийн Хуулийн сургууль

sky-stiftung

sky-stiftung

Күүкмин их сургууль

 • Академик материал, эрдэм шинжилгээний бүтээл, мэдээлэх харилцан солилцох
 • Профессор, тэтгэлэгт судлаачийг харилцан солилцох
 • Судалгааны ажлыг холбох, хурал семпозиум хамтран зохион байгуулах
 • Оюутан солилцох
 • Монгол дахь Солонгосын Боловсролын төвийг байгуулах, Монгол улсад /ХЗС дээр/ солонгосын эрх зүйн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Ханнс-Зайделийн сан

Ханнс-Зайделийн сан

Нагояагийн их сургууль

 • Оюутан солилцох
 • Профессор, эрдэмтэн багш нар солилцох
 • Шинжлэх ухааны материал болон нийтлэл, мэдээлэл солилцох
 • Хамтарсан судалгаа, шинжилгээ явуулах
 • Бакалаварын хөтөлбөрт 1 жил хүртэл хугацаагаар жилд 2-оос хэтрэхгүй оюутанг солилцох
 • Бакалавр, түүний дараах сургалтанд “Солилцооны оюутан” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.