Гадаад харилцаа

Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын Газар

Хамтын ажиллагааны хүрээ:

- хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт оролцож санал, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах

- сургалт, уулзалт ярилцлага зохион байгуулах

- мэдээлэл солилцох, хамтран судалгаа хийх

- тамгын газрын ажилтнуудыг магистр, докторын сургалтанд элсэн суралцахад дэмжлэг үзүүлэх

- оюутны дадлага хийлгэх боломжийг бүрдүүлэх