Гадаад харилцаа

"Оюутолгой" ХХК

МУ-ын хууль зүйн мэргэжлийн боловсон хүчин, эрх зүйн тогтолцоонд үзүүлэх ХЗС-ийн хувь нэмрийг дэмжих.

Зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд:

  • МУ-ын хууль, эрх зүйн судалгаа, ялангуяа ашигт малтмал, байгалийн баялагтай холбоотой эрх зүйн шинэчлэлийн ажлыг дэмжих
  • ХЗС-ийн шүүхийн мэтгэлцээн болон бусад уралдаан тэмцээнийг санхүүжүүлэх
  • Ажлын байрыг бий болгох талаар дэмжих
  • Номын санг баяжуулах
  • Лекц, семинар хамтран зохион байгуулах