Эрдэмтэн багш нар

Галдангийн Совд

Хууль зүйн шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалсан сэдэв: Эрүүгийн хариуцлага түүний уламжлал шинэчлэлийн асуудал, 1993 он

Хууль зүйн докторын зэрэг  хамгаалсан сэдэв: БНМАУ-ын эрүүгийн эрхийн тусгай ангийн үндсэн зорилт, 1973 он

Бяраагийн Чимид

Хууль зүйн докторын зэрэг  хамгаалсан сэдэв: БНМАУ-ын захиргааны эрхийн ерөнхий ангийн үндсэн асуудал, 1973 он

Эрэнцэнгийн Авирмэд

Хууль зүйн докторын зэрэг  хамгаалсан сэдэв: БНМАУ-ын орон нутгийн Ардын депутатуудын хурал, 1970 он