Элсэгч

Шалгалт

Магистрын хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгчдээс элсэлтийн мэргэжлийн шалгалт (Эрх зүйн онол, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн эрх зүй) авна. Энэ нь элсэхийг хүсэгчдийн мэдлэг, чадварыг тодорхойлох, цаашид тухайн түвшинд суралцах чадвартай эсэхийг тодорхойлох ерөнхий шалгалт юм.

Бүртгүүлэгч эрх зүйн бакалаврын зэргийн боловсролоо МУИС-д эзэмшиж 3,0-аас дээш голч оноотой төгссөн бол МУИС-ийн эрх зүйн магистрын хөтөлбөрт шалгалтгүйгээр элсэх боломжтой.