Элсэгч

Гадаад оюутан суралцах

МУИС-д элсэн суралцах хүсэлтэй гадаадын иргэн Сургалтын нэгдсэн албанд цахим (studentaffairs@num.edu.mn) шуудангаар хүсэлт гаргана. Элсэн суралцах хүсэлтийг хичээл эхлэхээс 45-аас доошгүй хоногийн өмнө гаргаж өргөдлийн маягтыг бөглөж шаардлагатай бичиг баримтуудын хуулбарыг хавсаргана.