Элсэгч

Өдрийн ангид суралцах хугацаа

Суралцах хугацаа 5 жил буюу нийт 10 улирал суралцаж төгсөнө. Хичээлийн жил нь намар, хавар гэсэн үндсэн хоёр улиралтай байна. Хичээлийн улирал бакалаврын хөтөлбөрийн хувьд танхимын сургалтын хугацаа 16 (лекц, семинар, мэдлэг ур чадвараа үнэлүүлэх, явцын шалгалтыг агуулна) шалгалтын 2, нэгтэн дүгнэх 1, нийт 19 долоо хоног байна.