Элсэгч

СУДЛАХ БАГЦ ЦАГ

 

            Өдрийн анги - 150 багц цаг

 

 

 

 

 

 

Ерөнхий суурь

 

 

Мэргэжлийн суурь

 

 

Мэргэжлийн

 

 

 

Чөлөөт сонголт

 

 

 

Нийт

 

Заавал судлах

 

Сонгон судлах

 

 

Заавал судлах

 

Сонгон судлах

 

1.

 

 

30 бц

 

30 бц

 

6 бц

 

57 бц

 

12 бц

 

15 бц

 

150 бц