Оюутан

Тест

Эрүүгийн эрх зүй

Эрүүгийн эрх зүй-2018

Нийтийн эрх зүй 

Нийтийн эрх зүй-2017

Хувийн эрх зүй

Хувийн эрх зүй-2017

Эрх зүйн онол  

Эрх зүйн онол                                              

Эрх зүйн онол - 2012                                   

Төрийн онол

Төрийн онол                                                                            

Төрийн онол-  2012                                                                

Эрүүгийн эрх зүй

Эрүүгийн эрх зүй-2012                                                            

ЭБШ эрх зүй- 2012

Иргэний эрх зүй

Иргэний эрх зүй -2016

Иргэний эрх зүй                                                                  

Төр, захиргааны эрх зүй

Төр захиргааны эрх зүй -2012                                       

Төр захиргааны эрх зүй -2016 (Нэмэлт)                               

Олон улсын эрх зүй

Олон Улын Хувийн эрх зүй -2012                                           

Олон Улсын Нийтийн эрх зүй                                                 

Гадаад хэл

Гадаад хэл