Сургалт

Элсэлт

Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийг жилд 1 удаа зохион байгуулна.

Бүрэн дунд боловсролтой, элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг (нийгмийн тухай мэдлэг, математик) зохих журмын дагуу амжилттай өгч, МУИС-д элсэх босго оноо давж, элсэх эрх авч баталгаажуулсан элсэгчийг суралцуулна.