Сургалт

Тавигдах шаардлага

Төгсөгч нь МУИС-д зохих журмын дагуу захирлын тушаалаар элссэн байна.

Нийтлэг шаардлага:

  • Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 150-аас доошгүй багц цаг цуглуулна;
  •  Англи хэлний дундын дээд (Upper intermediate) түвшний шаардлага хангасан байх;
  • Сурлагын голч дүн 1.8-аас дээш байх (нийт суралцсан хугацааны).

Тусгай шаардлага:

  • Нэгдсэн шалгалт: Мэргэжлийн суурь хичээлүүдийн агуулгаар X улиралд амжилттай өгсөн байна. Төгсөгчдийн онолын мэдлэг сорих сорил болон хууль хэрэглэх, тайлбарлах, эрх зүйн шинжилгээ хийх, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх арга, чадварыг шалгах гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Нэгдсэн (төгсөлтийн) шалгалтад 60-аас дээш үнэлгээ авсан байх.
  • Бакалаврын судалгааны ажил: Эхний 8 улирлын голч оноо нь 85.0-аас доошгүй оюутан бакалаврын судалгааны ажил хийж болно. Бакалаврын судалгааны ажил бичиж буй оюутан нэгдсэн шалгалтын онолын мэдлэг сорих сорилгын шалгалтаас чөлөөлөгдөнө.

 

Дээрхи нийтлэг болон тусгай шаардлагуудыг биелүүлсэн оюутанд дээд боловсролын бакалаврын зэрэг олгож төгсөнө.