Сургалт

Мэргэжил, мэргэшил

МЭРГЭЖИЛ:

            Эрх зүйч

МЭРГЭШИЛ:

  • Олон улсын эрх зүй  (3-р түвшингээс эхлэн олон улсын эрх зүйч мэргэжлийг сонгон суралцах боломжтой)
  • Японы эрх зүй
  • Солонгосын эрх зүй

            (ХЗС-д элсэх болзол хангасан оюутан дээрхи 2 мэргэшлийг сонгох хүсэлт гаргах эрхтэй)