Сургалт

Багц цаг

Хөтөлбөрийн агуулга

Судалгааны магистр

Мэргэжлийн магистр

 

Судалгааны арга зүй

3 багц цаг

Судалгааны асуудал боловсруулах, таамаглал дэвшүүлэх, харьцуулсан судалгаа анализ хийх, зүй тогтол, харилцан хамаарлыг загварчлах, шинэ санаа гаргах, тоон болон чанарын шинжилгээ судалгаа хийх, дүгнэн боловсруулах, тайлагнах ур чадвар

4 багц цагаас доошгүй, үүнээс 2 багц цагийн

Харилцааны чадвар (харилцааны стратеги, бүтцийг ойлгодог, бичгийн, электрон, мультимедиа, график дүрслэлээр болон яриа, бичгээр тайлагнах, хүнтэй харилцах) эзэмшүүлэх хичээл, 2 баг цагийн Мэргэжлийн гадаад хэлний хичээл

 

Мэргэжлийн хичээл

6 багц цаг

12 багц цаг

 

Мэргэшүүлэх хичээл

12  багц цагаас доошгүй, үүнээс 3 багц цагийг бусад  хөтөлбөр, тэнхим, гадаад хэлний төв, сургууль, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгээс сонгоно, 4 багц цагийг магистрын ажилд зориулна

12 багц цаг үүнээс 6 багц цагийг бусад хөтөлбөр,  тэнхим, гадаад хэлний төв, сургууль, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгээс сонгоно

 

Эрдэм шинжилгээний ажил

4  багц цаг

Мэргэжлийн дадлага 4 багц цаг (мэргэжлийн шалгалтанд бэлдэх модуль сургалтууд)

 
 
 

Магистрын ажил

5 багц цаг

0

 

 

 

Мэргэжлийн нэгдсэн шалгалт (Мэргэшсэн нягтлан бодогч,

хуульчийн гэх мэт)

 

Нийт багц цаг

30 багц цаг

 32 багц цаг