Сургалт

Магитсрын судалгааны ажил

Магистрын ажил нь профессор багшийн удирдлага дор магистрант бие даан эрдэм шинжилгээний судалгаа хийж, тэнхимд урьдчилсан байдлаар болон магистрын ажлыг хамгаалуулах комисст хамгаалах судалгааны ажил юм.

Магистрант нь удирдагч багшаа өөрчлөх хүсэлт гаргавал холбогдох мэргэжлийн тэнхим, хөтөлбөрийн удирдагч, удирдагч профессорын саналыг үндэслэн бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар шийдвэрлэнэ.