Сургалт

Суралцах хугацаа

Магистрын хөтөлбөрийн хувьд 1 улиралд танхимын 10, судалгааны 4, шалгалтын 1 нийт 15 долоо хоног хичээллэнэ.  

Магистрын хөтөлбөрийн суралцах хугацаа 1,5 -2 жил байна.