Шилэн данс

Багш, ажилтныг дэмжих сангийн зардал

БАГШ, АЖИЛТНЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
               
               
Нэгжийн нэр: ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ       2016 09 30
               
Мөнгө шилжүүлсэн огноо Хаана Хэзээ Зориулалт Хамрагдах хүн                            (нэр, албан тушаал) Дүн Тушаал, шийдвэрийн дугаар
1 2016.02.09 Corporate Hotel Resort Nukht 2016.01.11 Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт  САлбаны дарга ажилтнуудын сургалт         400,000.0  Захиргааны зөвлөл
2 2016.02.04 МУИС-ШУС-НУС 2015.07.01-7.15 3 багш багшлэх эрхийн үнэмлэх авах  3 багшийн сурганы зардал         660,000.0  Захиргааны зөвлөл
3 2016.03.04 МУИС Төв сан 2016.03.04 Төгсөлтийн дараах СА наас сургалтанд  Багш нарын сургалт 3 багшийн         305,250.0  Захиргааны зөвлөл
4 2016.01.20 Люксцентр ХХК 2016.01.01-2016.01.20  Багш ажилтнуудын шижилгээний үнэнд   Бүх багш, ажилтан    12,815,360.0  Захиргааны зөвлөл
5 2016.04.25 М.Уянга 2016.04.27-2016.05.01 БНСУ-ын НЭЗХарьцуулсан судалгааны хүрээлэн М.Уянга багш НЭЗТ багш        401,692.0  Захиргааны зөвлөл
6 2016.05.15 С.Наранчимэг 2016.05.16 Цөм хөтөлбөр боловсруулахад лекц уншсан ШУС багш  Бүх багш нар         350,000.0  Захиргааны зөвлөл
7 2016.05.25 Д.Янжинхорлоо 2016.05.18-30 ХЗСургуулийн багш нарын бүтээлд оюуны өмч хийлгэхэд  6 багшийн         615,000.0  Захиргааны зөвлөл
8 2016.06.15 Аir trans LLc 2016.07.05-08 ОУУЗагалмай хороо болон Хандонг ОУЭЗ сургуулиас зохион байгуулж байгаа хурал С.Должин     1,303,900.0  Захиргааны зөвлөл
9 2016.06.13-23 Д.Янжинхорлоо 2016.06 ХЗСургуулийн багш нарын бүтээлд оюуны өмч хийлгэхэд  9 багшийн      1,697,500.0  Захиргааны зөвлөл
10 2016.07.08 Д.Янжинхорлоо 2016.07 ХЗСургуулийн багш нарын бүтээлд оюуны өмч хийлгэхэд  1 багшийн         113,500.0  Захиргааны зөвлөл
11 2016.08.25  Д.Баярсайхан  2016.08.26-09.03 ХБНГУ томилолт  Д.Баярсайхан         563,740.0  Захиргааны зөвлөл
12 2016.009.08 Архив ерөнхий газар 2016.09.01-29 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт  Д.Булган         250,000.0  Захиргааны зөвлөл
13 2016.09.15 Air market LLC   ОУЭШХуралд С.Должин, Чулуунцэцэг багш нар томилолт      1,747,800.0  Захиргааны зөвлөл
14 2016.09.06  Д.Баярсайхан  2016.09.10-11, 19-20 хооронд Томилолт  Д.Баярсайхан         442,600.0  Захиргааны зөвлөл
15 2016.09.15 МУИС БС   Тендерийн сургалт  Д.Янжинхорлоо багш           75,000.0  Захиргааны зөвлөл
  Өссөн дүнгээр       21,741,342.0   
               
               
               
      Гарын үсэг        
               
        2016  оны 09 сарын 30 өдөр