Шилэн данс

Урсгал засвар

                                     УРСГАЛ ЗАСВАР  
         
###        
        төгрөгөөр
Мөнгө шилжүүлсэн огноо Зориулалт Дүн Тушаал, шийдвэрийн дугаар
1 2016.08.11 Хичээлийн 3 б байрны засварт            30,000,000.0  Тендэрийн дагуу
2 2016.08.22 Хичээлийн 3 б байрны засварт            30,000,000.0  Тендэрийн дагуу
3 2016.09.5 Хичээлийн 3 б байрны засварт              7,000,000.0  Тендэрийн дагуу
4 2016.09.25 Хичээлийн 3 б байрны засварт              5,000,000.0  Тендэрийн дагуу
5        
  Өссөн дүнгээр            72,000,000.0