Сургалт

Докторын хөтөлбөрийн багц цаг

Докторын хөтөлбөрийн багц цагийг дараах байдлаар хуваарилна.

Хөтөлбөрийн агуулга

Докторын хөтөлбөр

Мэргэжлийн хичээл

8-9 багц цаг.

Мэргэшүүлэх хичээл

14-15 багц цаг, үүнээс 6 багц цагийг бусад тэнхим, сургууль, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, их сургуулиудаас сонгоно.

Эрдэм шинжилгээний ажил

12 багц цаг, удирдагч багшийн удирдлага дор 2-3 багц цагийг судалгааны сэдвийн дагуух бакалаврын хичээлийг зааж туслах багшаар ажилласан байх, багшийн судалгааны төсөлд оролцож туслах судлаачаар ажиллаж 3-аас доошгүй багц цаг цуглуулсан байх.

Диссертаци

24 багц цаг

Нийт багц цаг

60 багц цаг