Сургалт

Суралцах хугацаа

Докторын  хөтөлбөрийн хувьд 1 улиралд танхимын 10, судалгааны 4, шалгалтын 1 нийт 15 долоо хоног хичээллэнэ.  

Докторын суралцах хугацаа 3-4 жил байна.