Сургалт

Докторын диссертацийн судалгаа

Докторын диссертацийн судалгаа нь профессор багшийн удирдлага дор докторант шинжлэх ухааны тодорхой салбарын мэдлэг, практик хэрэглээг хөгжүүлэх зорилтыг бие даан шийдсэн эсвэл улс орны нийгэм, эдийн засагт ач холбогдолтой практик асуудлыг шинжлэх ухааны онол, арга, зүйн зохих түвшинд нотолсон, шийдсэн эрдэм шинжилгээний судалгаа хийж, тэнхим/бүрэлдэхүүн сургуулийн их семинар болон докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлд хамгаалах судалгааны ажил юм.